Cikktár

Néhány praktikus javaslat a szisztematikus, racionális információkereséshez a www.gyogyszeresztortenet.hu honlapon

Tartalom:

SZAKCIKKEK

A jövő gyógyszerészete

Dobson Szabolcs: A gyógyszerészet lehetséges jövője és a szakmatörténet 2024 májusából nézve
Stájer Géza: Korszerű gyógyszerészképzés és a jövő század társadalmi kihívása
Vincze Zoltán: A gyógyszerészképzés jövője
Nikolics Károly: A gyógyszerészet jövője a Közös Piac országaiban
Takács Mihály: Mit várnak tőlünk a jövő század első évtizedei
Stájer Géza: Pillantás a jövőbe – 2050
Turányi Géza: Paródia a gyógyszerészet jövőjéről 1939-ben
Czigány Norbert: Gyógyszerészet 2.5. – Vízió 2040-ből

Kutatási cikkek

Az OGYI Gyógyszereink című folyóiratában megjelent gyógyszerésztörténeti jelentőségű cikkek jegyzéke

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Acta Ph Hung. című folyóiratában megjelent gyógyszerésztörténeti cikkek jegyzéke

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógyszerészet című folyóiratában megjelent gyógyszerésztörténeti cikkek jegyzéke

Kapronczay Katalin: A levéltári kutatásról általában
Kapronczay Katalin: Tanácsok kezdő kutatóknak
B. Szalkay Judit: Az Orvostörténeti Közlemények gyógyszerésztörténeti vonatkozású cikkei
MTI munkatársai Gazda István vezetésével: Orvostörténeti és gyógyszerésztörténeti szakirodalmunk 1981-2000
Lóránd Klára (riport): A kecskeméti Bozsó gyűjtemény és gyógyszerészeti gyűjtemény
M. Román Éva: Emlékek a mormon mikrofilmezési akcióról
Dobson Szabolcs:  A tudományos-civilizációs-marketing buborékok, avagy hogyan alakul át a tudomány áltudománnyá: a lázcsillapítás mint esettanulmány
Dobson Szabolcs: Mi lenne ma a gyógyszerészekkel egy 1918-1919-es erejű influenzajárvány esetén? Az 1918-1919-es influenza (spanyolnátha) járvány tanulságai
Dobson Szabolcs: Orvosi vényolvasási vizsgálat közforgalomban dolgozó magyar gyógyszerészek körében, 2018-ban
Dobson Szabolcs: Orvosi vényolvasási vizsgálat közforgalomban dolgozó magyar gyógyszerészek körében, 2018-ban – 1. Melléklet
Dobson Szabolcs: Orvosi vényolvasási vizsgálat közforgalomban dolgozó magyar gyógyszerészek körében, 2018-ban – 2. Melléklet
Antall József: Gyógyszerésztörténelem Magyarországon és a Semmelweis Orvostörténeti Múzem, Könyvtár és Levéltár

Gyógyszerészképzés

Halmai János: Egy gyógyszerészsegéd végrendeletei a XVII. századból
Zalai Károly: A gyógyszerrel kapcsolatos tevékenységek és intézmények történeti fejlődése
Halmai János: Gyógyszerészképzési törekvések 1848-ban
Rádóczy Gyula: A magyarországi gyógyszerészképzés fejlődése
Halmai János: A korszerű gyógyszerészképzés kialakulása 1876-1945
Sági Erzsébet: A Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karának első 20 évében végzett gyógyszerészek
Sági Erzsébet: A gyógyszerészoktatás első évtizedei a Magyar Királyi Tudományegyetem orvosi karán a XVIII. században
Szentgyörgyi István: A magyar gyógyszerészképzés a XIX. század második felében
Zboray Bertalan – Zalai Károly: Az egyetemi gyógyszertár a gyógyítás és az oktatás szolgálatában
Ambrus Tünde: 60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
Mozsonyi Sándor: Ötéves a Budapesti Orvostudományi Egyetem Gyógyszerészi Kara
Végh Antal: A felsőoktatási reform és a gyógyszerészképzés
Ragettli János: Pályát kezdő gyógyszerészek gyakorlati oktatásának feladatai
Oláh Imre: Hozzászólás Ragettli János Pályát kezdő gyógyszerészek gyakorlati oktatásának feladatai című cikkéhez
Végh Antal: Felsőoktatási reform és a gyógyszerészet
Novák István: A gyógyszerészoktatás rövid története a Szegedi Egyetemen
Ligeti Viktor: A gyógyszerésztechnikus-képzés 10 éve
Mozsonyi Sándor: Gyógyszerészképzésünk problémái
Horváth Dezső: Néhány szó a gyógyszerésztovábbképzésről
Kádár Tibor: A gyógyszerészet helye, szerepe, perspektívája
Nikolics Károly – Horváth Dénes: A gyógyszertárak egyes, időszerű kérdései
Küttel Dezső: Hozzászólás Gyógyszerészképzésünk problémái című közleményekhez
Kedvessy György: Az újjáépített Szegedi Egyetem Gyógyszertechnológiai Intézet
Dworschák Ernő: A gyógyszerész munkaterületei és az oktatási reformtervezet
Kolossváry András: Fiatal gyógyszerészek problémái
Nógrádi Lászlóné – Szász György: A gyógyszerészképzés néhány problémája
Háznagy András: Oktató gyógyszertárak – oktató gyógyszerészek
Vidovszky Kálmán: Fiatal gyógyszerészek élet- és munkakörülményeinek vizsgálata
Zalai Károly: Adatok a 60 éves Budapesti Egyetemi Gyógyszertár múltjából és jelenéből
20 éves a marosvásárhelyi gyógyszerészeti kar
Kádár Tibor: A gyógyszerészeti tanszék jelentősége az orvostovábbképző intézetben
Kálmán László – Pogátsa Gáborné: A gyógyszerész növekvő szerepe az egészségnevelésben
Zalai Károly: A budapesti egyetemi gyógyszertár 20 éves fejlődése és fejlesztésének irányelvei
Szigetmiklósi Pál: Adalék a budapesti egyetemi gyógyszertár történetéhez
Zalai Károly: A gyógyszertárak szerepe a gyógyszerészképzésben
Szerk.bizottság: Vita a szakgyógyszerészképzésről
Szerk.bizottság: A gyógyszerész- és asszisztensképzés néhány időszerű kérdése az oktatógyógyszerész szemszögéből
Baranyai Aurél: Hová lettél praxivilág
Szerk. bizottság: A gyógyszerészet és a szakemberképzés
Zalányi Samu – Börcsök Bodor Sarolta: A gyógyszerészképzés és -továbbképzés néhány kérdése interjúmódszerrel végzett vizsgálat alapján
Láng Béla: Az Orvostovábbképző Intézet új központi gyógyszertára
Váradi Józsefné: A szakgyógyszerész-képzés helyzete és problémája
Zalai Károly: Szakgyógyszerészképézés Magyarországon
Kempler Kurt: A gyógyszerészgyakornok-képzés fejlődésének nehézségei a XIX. században
Rixer András – Zalai Károly: Adatok a gyógyszertárvezetés hazai egyetemi oktatásához a XIX. században
Marosné Lugosi Márta: Első javaslat 1751-ből egyetemi gyógyszertár felállítására
Zalai Károly: Az intézeti gyógyszertárak szerepe a gyógyszerészképzésben
Kedvessy György: A gyógyszerészképzés reformálásának tervei a szegedi Gyógyszerésztudományi Karon
Szász György: A gyógyszerészképzés továbbfejlesztését szolgáló tervek a budapesti Gyógyszerésztudományi Karon
Tráser László: A gyógyszerészhallgatók művelődési szokásainak elemzése
Zalai Károly – Rixer András: A gyógyszerészet történetének oktatása magyar egyetemeken
Zalai Károly – Maros Gyuláné: Winterl Jakab professzor kémiai tananyaga a gyógyszerészhallgatók számára
Gottl Antónia – Hegedűs Lajos: Kétszázéves pesti egyetemi gyógyszerészi oklevél
Kempler Kurt: A gyógyszerészképzést befolyásoló egyes tényezőkről
Kata Mihály-Regdon Géza: Az egyetemi beiskolázás jelentősége és problémái
Regdon Géza – Kata Mihály: Gyógyszerészhallgatók oktatása nyári, illetve államvizsgás gyakorlatokon
Nagy Tibor: Gondolatok a Gyógyszerészhallgatók oktatása nyári, illetve államvizsgás gyakorlaton c. cikkel kapcsolatban
Szász György: A Gyógyszerészi Kémiai Intézet kialakulása
MGYT Ifjúsági Bizottság: Pályánk tudományos fejlődési lehetőségei a fiatalok szemszögéből
Kempler Kurt: Gondolatok a Gyógyszerészeti Évkönyv szerkesztése közben
Háznagy András: A Rozsnyay emlékversenyekről
Zalai Károly: A gyógyszerészképzés fejlesztése
Kata Mihály – Selmeczi Béla: A szegedi gyógyszerészképzés fejlesztései terve
Zalai Károly: Orvosdoktori értekezések jelentősége a gyógyszerésztudományok hazai kialakulásában és fejlődésében
Dávid M. Ferenc és mtrsi: A Pécsi Orvostudományi Egyetem Gyógyszertárának ötven éve
Minker Emil: A gyógyszerészi feladatok ellátása során felmerült újabb képzési igények
Minker Emil: Szükséges-e a gyógyszerészképzésben a klinikai ismeretek oktatása
Rixer András – Zalai Károly: A gyógyszerügyi szervezéstan egyetemi oktatásának előzményei és kialakulása hazánkban
Kata Mihály – Selmeczi Béla: A gyógyszerészi pályaalkalmasság kérdései
Szerk.bizottság: A gyógyszerészképzés tantervi irányelvei
Nikolics Károly: A tudományos utánpótlásért
Kata Mihály – Selmeczi Béla: Felvételi tapasztalatok
Zalai Károly: A magyar gyógyszerészképzés 1988. évi korszerűsítése
Szerk.bizottság: Miért lettem gyógyszerész pályázat
Kovács Kálmánné: Hogyan lettem gyógyszerész, hogyan látom pályámat
Kata Mihály-Regdon Géza: Az államvizsgák tapasztalatai Szegeden
Szerk.bizottság: A Gyógyszerészi Kémiai Intézet 40 éves jubileuma
Rácz Gábor: Újra indul a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar
Nikolics Károly: Időszerű gondolatok a gyógyszerészképzésről
Stampf György – Kata Mihály: A gyógyszerészképzés reformja
Hőgyes Endre: A gyógyszerészképzés története hazánkban a XIX. század végéig
Gyérési Árpád és mtrsi: Marosvásárhelyi gyógyszerészképzés – marosvásárhelyi gyógyszerésznemzedékek
Nikolics Károly: A felsőoktatás időszerű kérdései
Liptákné Csekey Éva, Zalai Károly és Paál Tamás: A magyar hatósági gyógyszerellenőrzés szervezésének újabb szempontjai
Stájer Géza: A magyar gyógyszerészképzés perspektívái
Brantner Antal: A budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet története, 1.
Brantner Antal: A budapesti Gyógyszerészi Kémiai Intézet története, 2.
Takács Mihály: A gyógyszerészképzés a változás éveiben, 1.
Takács Mihály: A gyógyszerészképzés a változás éveiben, 2.
Laszlovszky József: Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban az 1944-1945-ös tanévben, 1.
Laszlovszky József: Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban az 1944-1945-ös tanévben, 2.
Kata Mihály: A Gyógyszerészi etika tárgy oktatásának 25 éves tapasztalatai és eredményei a szegedi Gyógyszerésztudományi Karon
Nikolics Károly: Gondolatok a továbbképzésről
Vincze Zoltán: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, 1992-1995 közötti tevékenysége
Zalai Károly: A 225 éves (budapesti) Orvoskar működésének hatása a gyógyszerészeti tudomány, oktatás és gyakorlat fejlődésére
Kőhegyi Imre: Hol és hogy vagytok pályakezdő gyógyszerészek
Kata Mihály – Regdon Géza: Gyógyszertári asszisztens-képzés Szegeden
Zboray Bertalan: A budapesti Egyetemi Gyógyszertár 90 éves
Péter H. Mária: A gyógyszerészképzés neves tanárai a 125 éve alakult kolozsvári Ferencz József Tudományegyetemen
Péter H. Mária: Ötven éves a Marosvásárhelyi Gyógyszerészti Kar
Takács Mihály: Messzire vagyunk az Európai Unió gyógyszerészképzésétől
Noszál Béla: 50 éves a SOTE Gyógyszerészi Kémiai Intézete
Stájer Géza: A gyógyszerészet diszkrét bája
Mezey Géza: Gondolatok Stájer Géza – A gyógyszerészet diszkrét bája című írása kapcsán
Botz Lajos: Töprengés a gyógyszerészet diszkrét bájáról
Kata Mihály: Hozzászólás Stájer Géza – A gyógyszerészet diszkrét bája című cikkéhez
Stájer Géza: Bye-bye diszkrét báj
Bacsa György: Szerény gondolatok dr. Stájer Géza – a gyógyszerészet diszkrét bája című cikkének olvasásakor
Stájer Géza: Szelektív félreértés
Takács Mihály: Fakultás-sűrűség
Kata Mihály – Erős István: Az Egyetemi integráció kérdései
Stampf György – Vincze Zoltán: Integrálódunk – új nevünk Semmelweis Egyetem
Vincze Zoltán – Marton Sylvia: A gyógyszerész szakirányú szakképzés új rendszeréről
Kata Mihály: Jog, etika és gyógyszerészet
Horváth Mihály: Harminc év a szakképzés és a továbbképzés szolgálatában
Takács Mihály – Takácsné Novák Krisztina: A nem-gyógyszertári munkaterületekre történő gyógyszerészképzésről
Rixer Andárs-Vincze Zoltán: A gyógyszerészképzés kialakulása és fejlődése Magyarországon
Magyarné Pintér Gabriella: Néhány gondolat a szakképzés új rendszeréhez
Kedvessy György: Nyolcvan éve indult el a gyógyszerész-képzés Szegeden
Minker Emil: Kik voltak az első gyógyszerész hallgatók a kolozsvári egyetem megnyitásakor
Erős István: Az Európai Unió ajánlásai és a hazai gyógyszerészképzés
Karvaly Gellért: Oktatás a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán hallgatói szemszögből
Minker Emil: Az első gyógyszerész emlék a kolozsvári egyetem történetéből
Kata Mihály – Regdon Géza: Szeged – 80 év a gyógyszerészképzés és az elit-képzés szolgálatában
Szabó Csongor: Nyolcvanéves a Debreceni Egyetem Gyógyszertára
Minker Emil: Hol volt Kolozsvárott a recepturai dolgozda és az egyetemi gyógyszertár
Tatár György: Hogyan távolították el 1950-ben Mikó Gyula gyógyszerész-orvos professzort a Debreceni Egyetemről
Horváth Judit Kornélia-Horváth Dénes: Gyakornokok részére íródott Gyógyszerészeti tankönyv kémiai részének elemzése több mint egy évszázad távlatából
Kata Mihály – Ferenczi Mónika: Gyógyszerészek továbbképzése az elmúlt században, 1.
Kata Mihály – Ferenczi Mónika: Gyógyszerészek továbbképzése az elmúlt században, 2.
Zalai Károly: A gyógyszerészdoktor-képzés fejlődése a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
Zalai Károly és mtrsi: Gyógyszerészdoktori értekezések a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
Zalai Károly: A Kolozsvári Tudományegyetemen 1872-1918. között készült gyógyszerészdoktori értekezések
Zalai Károly: A bécsi egyetem magyar gyógyszerészdoktorai a XIX. században
Varga Pál: A Debreceni Egyetemeken doktorált gyógyszerészek
Lóránd Nándor – Tóthné Sebők Eszter: A magyarországi gyógyszerészképzés fejlődéséről, különös tekintettel Kecskemétre
Zalai Károly: A tudományos minősítés 25 éve és a gyógyszerészet
Zalai Károly: A gyógyszerügyi szervezéstudomány, a társadalom-gyógyszerészet hazai és külföldi fejlődése
Zalai Károly: Integration of Pharmacy History into the Pharmaceutical Sciences
Zalai Károly: International activity in sciencehistory of pharmacy
Zalai Károly: A tudományos minősítés és a gyógyszerészeti tudományok
Selmeczi Béla: Kutatómunka a SZOTE Gyógyszertechnológiai Intézetében
Hankó Balázs – Takácsné Novák Krisztina: Gyógyszerészi kémia a gyógyszertári gyakorlatban
Magos Gergely: A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
Lóránd Nándor: Katona József naplója a múlt század végi gyógyszerészképzésről
Ferencz Áron, Dávid Lajos: A Ferencz József Tudományegyetem Gyógyszerészeti Intézete és Egyetemi Gyógyszertára története
Perényi Frigyes: Gyógyszerészképzés a Nagyszombati Egyetemen 1770-1777
Kata Mihály – Regdon Géza sen: A szegedi gyógyszerészképzés kari oktatói
Kata Mihály – Regdon Géza sen: A szegedi gyógyszerészképzés Karon kívüli oktatói
Erős István: Egy intézet története I. rész A hőskor – 125 éve született prof. Dávid Lajos, az intézet alapító igazgatója
Erős István: Egy intézet története II. rész. 100 éve született prof. dr. dr. h.c. Kedvessy György – Fókuszban az oktatás
Szögi László: Szabadkai diákok az európai egyetemeken (1416-1918)
Szabó László Gyula: A pécsi farmakológusok neves elődei
Dobson Szabolcs: Az asszisztensi munkakör kialakulása és változása
Bodolai Gyöngyi:Hetvenéves a marosvásárhelyi magyar nyelvű gyógyszerészképzés
Dobson Szabolcs: Egy élet a múltból: dr. Dózsa Márta tanítónő és gyógyszerész (1900, Pancsova-1981, Miskolc)
Nagy Adrienn: Drogista szakképzés megszervezése Magyarországán a 20. század első felében
Szabó László: A pécsi gyógyszerészképzés története
Hegedűs Lajos: Az első magyar gyógyszerészi esküszöveg az 1861. évből (Orvosi Hetilap 28 (118), 1668-1669 (1977))

Történelmi időszakok gyógyszerészete:

Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet érdekképviseleti szervei (1800-1944)
Halmai János: 1848-as szabadságharcunk gyógyszerészi vonatkozásai
Antal József: Horváth József reformtervezete
Jakabházy Zsigmond: Az I. Világháború és a gyógyszerek
Székely Jenő: A magyar tanácsköztársaság 40. évfordulójára
Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszerészet a gazdasági világválság idején
Benkő György – Kurucz Tibor: A gyógyszerészet helyzete Magyarországon a 2. világháború alatt
Prof. Dr. Kapronczay Károly: A hazai orvostörténeti közélet és kutatás az 1950-es években
Polgár Sándor: A gyógyszertári központok gazdasági működése
Flór Zoltán: Szocialisa gyógyszerellátásunk 10 éve
Vilmon Gyula: A gyógyszerészet a magyar egészségügy szerves része
Lázár Jenő: A magyar gyógyszerészet szocialista fejlődése
Végh Antal: Szocialista gyógyszerészet – szocialista gyógyszerész
Lázár Jenő: Országos Gyógyszerészeti Intézet
Barna István: 10 éves a szocialista gyógyszerészet
Vilmon Gyula: 10 év eredményei
Schulek Elemér: A gyógyszerészi tudományok 10 éve
Végh Antal: Gyógyszerészet és a kémia
Szabó Pál: Gondolatok 10 év távlatából
Kovács László: A megyei gyógyszertári központok eredményei
Barna István: A fővárosi tanács gyógyszertári központjának 1959. évi működése
Broczky Józsefné: 10 év a gyógyszerésztechnikus szemszögéből
Zalai Károly: Gondolatok a gyógyszerészet fejlődéséről
Kuttel Rezső: Fontos-e a kézieladás a korszerű gyógyszertárban
Kovács László: A gyógyszerészet problémái
Lázár Jenő: Új év – új feladatok
Vilmon Gyula: A gyógyszerészet szervezési kérdései
Zalai Károly: A gyógyszerügyi szervezés kialakulása
Zbóray Bertalan: Száz évvel ezelőtt
Kempler Kurt: Gyógyszertárak kapacitás-számítása
Rázsó István: Felszabadulásunk 20. évfordulójára
Tamáskovits Gyula: Gyógyszerészet és hivatás
Kolozs Csaba: Győr-sopron megyei gyógyszerészek a Kar szociális törekvéseiért a századfordulótól az első világháborúig
Szabó Zoltán: A Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének megalakulása
Lázár Jenő: Az új gazdasági mechanizmus és az egészségügyi ellátás
Zalai Károly: A magyar gyógyszerészet tudományszervezési kérdései
Kedvessy György: Kiszélesedett feladatok
Szőkefalvy-Nagy Zoltán: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók egri vándorgyűlésének centenáriuma
Henerári László: A magyar tanácsköztársaság gyógyszerészeti emlékei
Kurucz Tibor – Benkő György: A magyar tanácsköztársaság gyógyszerészetéről
Pályázatok a Tanácsköztársaság jubileumára
Georg Petrus: Gondolatok a gyógyszerészet etikai, szociológiai és társadalompolitikai vonatkozásáról
Lázár Jenő: Az állami gyógyszerellátás két évtizede
Lázár Jenő: Gyógyszerellátásunkról
Kádár Tibor: Felszabadulásunk 25. és a szocialista gyógyszerészet 20 éves évfordulójára emlékezünk
Georg Petrus: A gyógyszerészet nemzetközi szervezeti formái
Zalányi Sámuel – Börcsök Bodor Sarolta: Az Országos Gyógyszerésztudományi Könyvtár létrehozásáról
Szabadváry Ferenc: Százéves a Kémiai Pavilon
Zalai Károly: A gyógyszerészet fogalmának változása Rozsnyaytól napjainkig
Bánó-Fleischman Marianna – Zalai Károly: A gyógyszerészet helyzete Budapest főváros kialakításának évében, 1872-ben
Zalai Károly: Ezer év egészségügyi jogszabályalkotásának fontosabb gyógyszerészi vonatkozásai
Larencz László: A gyógyszerészsegédek szociális helyzete és törekvései a XIX. században
Zalai Károly: Új gyógyszerek bevezetésekor megkövetelendő tudományos tájékoztatás jogi szabályozása
Szerk.bizottság: I. Országos Gyógyszertári munkaszervezési konferencia
Zalai Károly: Adatok a francia-magyat gyógyszerészeti kapcsolatokról
Stenszky Ernő: Gondolatok a gyógyszerészet néhány időszerű szakmapolitikai kérdéséről
Szerk.bizottság: 10 kérdés a gyógyszerészet időszerű problémáiról
Kempler Kurt: Gyógyszerészeti egyesületek és társaságok XIX. századbeli törekvései a gyógyszerkészítés nemzetközi egységesítésére
Lóránd Nándor: Gyógyszerésztalálkozó 75 évvel ezelőtt az Arany Homokon
Kempler Kurt: Adatok a Pest-Budai Királyi Orvosegyesület alapításáról és XIX. századbeli működéséről
Kempler Kurt: A gyógyszerügy egyes problémái a magyar népgazdaságban
Rixer András – Zalai Károly: A gyógyszerészek publikációs tevékenysége a magyar orvosi szaksajtóban az első magyar nyelvű gyógyszerészeti szaklap megjelenéséig
Zalai Károly: A kórházi gyógyszerészet fejlődésének fontosabb irányzatai
Szerk.bizottság: 1945-1975 április
G. Bronnyikova: A gyógyszerészet kádereinek kiképzése és alkalmazása a gyógyszertár-vállalatokban
Szerk.bizottság: Országos Gyógyszerügyi Szervezési Konferencia
Zalai Károly – Oltványi Noémi: A gyógyszerügyi szervezés szakirodalom fejlődése és szerkezete 1963-1974 között a magyar címbibliogária adatai alapján
Zalai Károly – Oltványi Noémi: A gyógyszerésztörténeti szakirodalom szerkezete és fejlődése 1963-tól 1974-ig a magyar címbibliogárfia adatai alapján
Varga Pál: A Tanácsköztársaság gondolkodása a gyógyszerészképzésről
Kósa László – Zalai Károly: A gyógyszerészek helye és szerepe a gyógyszerinformáció-adásban
Harangi György: A gyógyszerrendelés és -kiadás új szabályai
Szerk. bizottság: Gondolatok Kempler Kurt és Küttel Dezső a gyógyszerügy problémáival foglalkozó vitaindító közleményeihez
Kaszanitzky István: Változó feladatok, változó gyógyszertárak
Kőváriné Tóth Zsuzsa – Zalai Károly: Adatok az orvosdoktori értekezések gyógyszerészeti vonatkozásaihoz
Kempler Kurt: Gyógyszerészi problémák a Népegészségi Országos Nagygyűlésen
Simon Kis Gábor: A szocialista gyógyszerellátás helyzetének alakulása
Simon Kis Gábor: A magyar gyógyszerellátás szervezetének helyzete 1950-ig
Láng Béla: Gondolatok az ezredforduló gyógyszerészetéről
Harangi György: A gyógyszerellátás szervezetének rendszerelmélete és irányítási gyakorlata
Bánóné Fleischmann Mariann – Zalai Károly: A gyógyszerészi eskü kialakulása és fejlődése
Hegedűs Lajos: A magyar gyógyszerészet pantheonjának története
Sz.G. Samruk: A kórházi gyógyszerészet kérdéséhez
Stenszky Ernő: Új vonások a gyógyszerészi munkában a gyógyszerellátás rendjével kapcsolatban 1977-ben életbe lépett rendeletek nyomán
Spielmann József – Ovidiu Maior: Régi erdélyi gyógyszerészi eskük
Kempler Kurt: A Tanácsköztársaság gyógyszerészeti politikájáról
Kempler Kurt: A gyógyszertári középkáderképzés fejlődésének fontosabb csomópontjai
Szabó Attila: Emergency money in Hungarian Pharmacies from World War I to Hungarian Soviet Republic
Minker Emil: Gondolatok az egészségügyi alapellátásról
Rudolf Schmitz: A gyógyszerészettörténet helyzete korunkban
Zalai Károly: A gyógyszerész és orvos tudományos és gyakorlati együttműködésének perspektívái
Oltványi Noémi: Az OGYI gyógyszerinformációs szolgálata és a gyógyszerinformáció legfontosabb forrásai
Nikolics Károly: A haladás útján
Péntek Lászlóné: A hazai radioaktív gyógyszerellátás 20 éves fejlődése és a közeljövő fontosabb feladatai
Szerk.bizottság: Gondolatok a gyógyszertárak tervezéséhez
Csépányi Attila: A gyógyszerbiztonság az orvos szemével
Szerk.bizottság: Legyen a gyógyszerész gyógyszerszakértő
Csajtai Miklós: A gyógyszerészet nyelvi emlékei, 1.
Csajtai Miklós – Szabó Tibor: A gyógyszerészet nyelvi emlékei, 2.
Vincze Zoltán: A betegek együttműködési készségéről
Zalai Károly: A FIP és a magyar gyógyszerészet
Harangi György: A gyógyszerészet helye és feladatai a magyar egészségügyben
Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszerészet rövid története
Bayer István: Az OGYI feladatai
Szász György: Gyógyszerészképzés Magyarországon
Minker Emil: Gyógyszerészképzés a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
Láng Tibor: A magyar gyógyszerkutatás és gyógyszergyártás
Erdei Tibor: A magyar gyógyszerkülkereskedelem
Váradi József: Lakossági gyógyszerellátás szervezete és működése Magyarországon
Mohr Tamás: A kórházi gyógyszerészet Magyarországon
Kurucz Tibor: A magyar katonai gyógyszerészet
Kósa László: A gyógyszerinformáció és forrásai
Somogyi Gizella: A gyógyszerutilizáció kutatásának szervezése Magyarországon
Laszlovszky József: A Magyar Gyógyszerkönyv
Kovács László: Gyógyszerész-továbbképzés és szakgyógyszerészképzés
Szerk.bizottság: A Szakmapolitikai Bizottság állásfoglalása a gyógyszertárak forgalmi körével kapcsolatban
Vitkóczy Margit: Hozzászólás
Szász Károly: Hozzászólás a Szakmapolitikai Bizottság állásfoglalásához
Horváth Dénes: Hozzászólás a Szakmapolitikai Bizottság állásfoglalásához a gyógyszertárak forgalmi körével kapcsolatban
Gara István: Hozzászólás a gyógynövényeket és kozmetikumokat érintő szakmapolitikai kérdésekhez
Váradi József: A Gyógyszertári Központok és a MGYT területi szervezetek életéről, 2.
Kotsi József: A gyógyszerész szerepe új gyógyszerek ismertetésében
Stenszky Ernő: A gyógyszerészet helye és szerepe az egészségügyi ellátásban Magyarországon
Tornai Attila: Gyógyszertártulajdonosok és alkalmazottak munkabér- és életviszonyai a XIX. század közepén
Heneráry László: Gyógyszerészeti kódex
Halmainé Tihanyi Erzsébet és mtrsi: Javaslat a nagyforgalmú gyógyszertárak dolgozóinak minősítési rendszerére
Zalai Károly: A gyógyszerészet tudományos és gyakorlati fejlődése, politikája és feladatai
Láng Miklós: Böngészés a Gyógyszerészetben a 25. évfolyamba lépésünk kapcsán
Kempler Kurt: A gyógyszerészet feladata és perspektívája
Pastinszky István – Pastinszky István: Gondolatok a gyógyításról és a gyógyszerészetről a latin közmondásokban és idézetekben
Kedvessy György: A gyógyszer fogalmáról
Kempler Kurt: Az orvos-gyógyszerész kapcsolat egyes etikai problémáiról a történeti fejlődés tükrében
Kedvessy György: Az első egészségügyi törvényt megelőző jogszabályok
Kempler Kurt: A Rockefeller Alapítvány szerepe az Országos Közegészségügyi Intézet létesítésében
Bándi Domokos – Csák Endre: Az intézeti gyógyszerellátás feladatai
Kempler Kurt: Az egészségügyi és a szociális ágazat fejlesztésének szakmai irányelevei a VII. ötéves tervben
Zalai Károly: A doctor pharmaciae fokozattól a doctor universitatis fokozatig
Bándi Domokos – Csák Endre: Az intézeti gyógyszerellátás fejlődését akadályozó tényezők
Bánóné Fleischmann Mariann – Mohr Tamás: Adatok a hazai kórházi gyógyszerészet történetéhez 1945-ig
Ragettli János – Marsal Györgyné: A szocialista brigádmozgalom gyógyszertári szervezésének lehetőségei és gondjai
Szerk.bizottság: Hozzászólás a szocialista brigádmozgalom… című cikkhez
Zboray Bertalan: Egy múltszázadbeli gyógyszertárbérlet
Bánóné Fleischmann Mariann – Mohr Tamás: A magyar kórházi gyógyszerészet története 1945-82-ig a szakmapolitikai fejlesztés körvonalai
Stenszky Ernő – Nikolics Károly: A gyógyszerészet időszerű kérdései az Országgyűlés Szociális és Egészségügyi Bizottsága előtt
Kempler Kurt: A Gyógyszerészi Hetilap megindításának 125. évfordulójára
Rácz Gábor – Péter H. Mária: Történeti áttekintés a magyar nyelvű gyógyszerészeti irodalomból Erdély
Pintér Imréné – Zalai Károly: A Hajdúkerület egészségügyének és gyógyszerészetének fejlődése 1876-ig
Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 1.
Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 2.
Kempler Kurt: Adatok a hazai közforgalmú gyógyszertárak államosításának történetéhez, 3.
Kempler Kurt: Adatok a gyógyszergazdálkodás hazai sajátosságainak a kialakulásához
Szerk.bizottság: A hálózatfejlesztés munka nagyobb megbecsüléséért
Kata Mihály: Etikai kérdések a gyógyszertárakban
Kolozs Csaba: Ellentmondások, nehézségek és a továbblépés
Szerk.bizottság: Egy gyakorló gyógyszerész gondolatai a gyógyszerészi hivatásról
Kolozs Csaba: Gondolatok a közelmúlt gyógyszerészetéről
Lárencz László: Hozzászólás
Kovács László: Negyven év gyógyszerész kongresszusai Magyarországon
Kempler Kurt: Adatok a gyógyszerészek társadalmi elismertségének vizsgálatához az idő függvényében
Szabó László: Az 1848-as szabadságharc gyógyszerészi emlékeiből
Fehér László Csongor: Spanyolviasz
Vaitkusné Kinczer Mária: A közgyógyszerellátás Zala megyében a reformkorban
Vincze Zoltán – Nikolics Károly: A gyógyszerészet érdekében
Csajtai Miklós – Györgyné Kovács Erzsébet: Gyógyszertári dolgozók részvétele az egészségvédelmi feladatok megoldásában
Nikolics Károly – Stenszky Ernő – Vincze Zoltán: Gondolatok a gyógyszerészet helyzetéről
Bayer István: Új nemzetközi kábítószer-egyezmény
Bánóné Fleischmann Marianna: Az 1848-49-es szabadságharc gyógyszerészi vonatkozású reformjai
Hankó Zoltán: Ki szelet vet
Szász Károly: Jogszabály – jó szabály
Vincze Zoltán – Nikolics Károly: A MGYT tevékenysége
Szerk.bizottság: Megalakult a Magyar Gyógyszerészi Kamara
Matejka Zsuzsanna: A társadalombiztosítási rendszer korszerűsítése
Felföldy Sándor: A gyógyszertári központok szakmai és gazdasági helyzete, törekvéseik
Fenyvesi Géza: A gyógyszertári központok belső érdekeltségei rendszerének továbbfejlesztési lehetőségei
Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerészek érdekvédelmi szervezetei, 1.
Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerészek érdekvédelmi szervezeti, 2.
Rétsághy Béla: A Gyógyszerészeti Dolgozók Szakszervezetének tevékenysége, programja és alapszabálya
Nikolics Károly: Visszaemlékezés egy mozgalmas évtizedre – 1940-1950
Sziliné Decsi Márta – Zalai Károly: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Somogy vármegyében 1760-1950-ig
Bayer István: Quo vadis pharmacia – magánvélemény
Lárencz László: Gondolatok a 160 éves gyógyszerárszabáshoz
Rádóczy Géza: Trianon – gyógyszerész szemmel
Bánóné Fleischmann Marianna: A társadalombiztosítás fejlődése Magyarországon 1945-ig
Borsos András: Zalai patikusok a csődtörvényszék előtt az 1840-es években
Loránd Nándor: Az erdélyi magyar gyógyszerészet múltjáról
Szerk.bizottság: A magángyógyszertárak első éve
Nikolics Károly: Gondolatok a gyógyszerellátás privatizációjával kapcsolatban
Maros Gyuláné Lugosi Mária: Küzdelmek a gyógyszerészi kamara felállításáért
Zalai Károly: Az önálló gyógyszerészi hivatás kialakulása Európában
Schwartz Vera: Gyógyszertaksák története Magyarországon
Brantner Antal-Hankó Zoltán: A múlt ismerete és a jelen vizsgálata a jövő záloga
Südy György: Mikor rentábilis egy gyógyszertár
Kovács László – Hankó Zoltán: Paraszolvenciánk a beteg hálája
Antall József: Gyógyszerészet és politika
Marjay Zoltánné: A gyógyszerrendelés és – kiadás jogszabályainak vonatkozásairól
Gálné Cseri Andrea: A gyógyszertáralapítási törekvések társadalmi háttere Zala megyében XIX. sz. első felében
Nikolics Károly: Hétköznapok etikája
Hankó Zoltán: Gyógyszerészi etika és magángyógyszerészet
Südy György: Rentábilis-e még a gyógyszertár
Szigetváry Ferenc: Gondolatok a magyar gyógyszerészettörténetről
Zboray Bertalan: A Természettudományi Társulat és a gyógyszerészek
Lakatos József: Legyenek-e piaci gyógyszerárak
Bartus József: Meditáció a gyógyszertárak megfelelő átalakításáról
Nikolics Károly: Visszaemlékezés az ötvenes évtizedre
Nikolics Károly: Az 1956 évi forradalom és szabadságharc gyógyszerészi vonatkozásai
Pozsonyiné Gyüre Ágnes: A gyógyszerészetre vonatkozó törvények fejlődése Magyarországon
Körmöczi György: A gyógyszerkereskedelem nyereségességének alakulása Magyarországon
Szerk.bizottság: Mit várnak el a gyógyszerészek
Gáborján Katalin: In memoriam a Pusztavámon 1944. október 16-án kivégzett mártírok emlékére
Zalai Károly: A közelmúlt lengyel-magyar gyógyszerészeti kapcsolatai
Nikolics Károly: Visszaemlékezés a hatvanas-hetvenes évekre
Zboray Bertalan: Emlékezzünk a régiekről
Tétényi Péter: A Gyógynövény Kutató Intézet története, 1.
Tétényi Péter: A Gyógynövény Kutató Intézet története, 2.
Küttel Sándor: Válaszút előtt a galenusi laborok
Mezei János: A gyógyszerkészítő üzemek lehetőségei
Papy Lajos: A gyógyszerkészítő üzemek helyzete a 9-1995 NM rendelet bevezetését követően
Nikolics Károly: Gondolatok a múltból – tanulságok a jövő számára
Mohr Tamás – Samu Antal: A magángyógyszertárak múltja, jelene és jövője
Südy György: Gondolatok a gyógyszer-nagykereskedelem jelenlegi helyzetéről
Zalai Károly: A Marburg-i Philipp Egyetem Gyógyszerészettörténeti Intézete 30 éves jubileuma
Dörnyei Sándor – Bayer István: Az első magyar gyógyszerészeti kongresszus századik évfordulója
Dörnyei Sándor – Bayer István: A gyógyszerészet az ezredévi kiállításon
Szmodits László: Miről írt a gyógyszerészsajtó 50 éve
Nikolics Károly: Gondolatok egyénekről, közösségekről, szaksajtóról
Kovács László: Emlékek a Gyógyszerészet indulásának időszakából
Rixer András: A gyógyszerészek magyar nyelvű publikációs fórumainak lehetőségei a XIX. században
Péter H. Mária: Gyógyszerészeti időszakos kiadványok Erdélyben
Kedvessy György: Adatok a magyar gyógyszerészeti szakirodalmi nyelv kialakulásához
Kovács László: Kirakat pályázat
Brantner Antal: Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989, 1.
Brantner Antal: Útkeresés és útjelzők a Gyógyszerészet tükrében, 1957-1989, 2.
Nikolics Károly: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlései Sopronban
Nikolics Károly: Gondolatok gondjainkról
Hankó Zoltán: Elfogadták a gyógyszertörvényt
Nikolics Károly: Gondolatok az érdekképviseletről
Nikolics Károly: Gondolatok a gyógyszerészi szemléletről
Hankó Zoltán: Patikusmérleg – a gyógyszertár definíciójához kapcsolódó néhány kérdésről
Hankó Zoltán: Patikusmérleg – a gyógyszertárak létesítéséről
Hankó Zoltán: Patikusmérleg – a betegek jogairól és a fogyasztók védelméről
Nikolics Károly: Gondolatok az új évezred küszöbén
Stampf György: A gyógyszerészek és az állategészségügy
Kedvessy György: A Magyar Népköztársaság egészségügyének története 1945-1990
Kuron Zsolt: A gyógyszertári kirakat szerepe a gyógyszerész-beteg kapcsolatban
Péter H. Mária: Az erdélyi magyar gyógyszerészek szakmai egyesületei
Hankó Zoltán: Csapdák fogságában
Hankó Zoltán: Veszteségeink
Nikolics Károly: Gondolatok a magyar gyógyszerészet nemzetközi kapcsolatairól
Zalai Károly: A hazai gyógyszerészet és a MGYT 75 éve
Kovács László – Hankó Zoltán: Értékeink védelméért
Kapronczay Károly: A hazai orvosi igazgatás története
Kapronczay Károly: Orvostársaságok – érdekvédelem
Kapronczay Károly: Anya- és csecsemővédelem – iskolaegészségügy
Kapronczay Károly: Népesség – járványok
Kapronczay Károly: A magyar betegbiztosítás fejlődése
Kapronczay Károly: Gondolatok a hazai kórházügy történetéhez
Zalai Károly: Gondolatok gyógyszerészeink Pro Patria 1939-1945 emléktáblájánál
Sági Erzsébet: A II. világháborúban meghalt gyógyszerészek
Hankó Zoltán: Az MGYT tevékenységéről és feladatairól
Hankó Zoltán: Szakmai lehetőségek a társadalmi elvárások tükrében
Grabarits István: Negyvennyolc emlékezete
Szerk.bizottság: Állásfoglalás a kormányzati intézkedés-tervezetekről
Szerk.bizottság: Árrésvita
Láng Miklós: Kisdoktor, nagydoktor…
Hankó Zoltán: Állam és gyógyszerészet
Péter H. Mária: Patika, patikárius szavaink első írásos előfordulása Erdélyben
Kata Mihály: 1956 eseményei a szegedi karon
Dörnyei Sándor: Közel négyszáz éves nyomtatott gyógyszerreklám
Ernyey József: A magyar gyógyszerészet a XIX században
Bayer István: Megemlékezés egy történelmi évfordulóról
Bayer István – Dörnyei Sándor: Néhány adat a nemzetközi gyógyszerészeti együttműködés történetéhez
Bayer István – Dörnyei Sándor: Néhány adat a nemzetközi gyógyszerészeti együttműködés történetéhez, 3-1.
Bayer István: Néhány adat a nemzetközi gyógyszerészeti együttműködés történetéhez, 3-2.
Sági Erzsébet: A Magyarországon, magyar nyelven 1848-2000 között megjelent gyógyszerészi folyóiratok
Lárencz László – Kutas Jenő: Az első Gyógyszerészet című szaklap centenáriumi emlékére
Gergely Judit: A debreceni gyógyszerkutatási konferenciák történetéről
Bayer István: A FIP kongresszusa 25 évvel ezelőtt fogadta el a Budapesti deklarációt
Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület 150 éve a tudomány szolgálatában
Klaus Meyer: A Gyógyszerészettörténeti Társaság – német vagy nemzetközi
Kata Mihály: 1956 – Mit kívánnak a szegedi gyógyszerészhallgatók
Bayer István: Mérlegen a valóság – siker vagy kudarc
Táplányi Endre: A legújabb gyógyszerész jutalom érmek
Dobson Szabolcs: A gyógyszerek és az első világháború Magyarországon
Szerk.bizottság: Hazánk felszabadulásának 20. évfordulója
Szerk.bizottság: 1917-1967
Kempler Kurt: Adatok a magyar gyógyszerészetről – a személyi állomány rétegződése
Kempler Kurt: A magyarországi gyógyszertárak számának alakulása 1918-ig
Rádóczy Gyula: Adatok az 1848-49-es szabadságharc katonai egészségügyi szervezetének történetéhez
Zalányi Sámuel: A gyógyszerészek problémái 1933-34-ben
Nikolics Károly: Köszöntjük laptársunkat, a Gyógyszerészetet megindulásának 25. évfordulója alkalmából
Zalai Károly: A gyógyszerészeti szemlélet és gondolkodás változása századunkban Magyarországon
Rixer András: A magyar gyógyszerészi szaksajtó kialakulása és fejlődése a XIX. században
Zalai Károly: FIP-kongresszus köszöntő
Benkő Ria és mtrsi: A gyógyszerészek szerepvállalása a kórházak és intenzív osztályaik antibiotikumokkal kapcsolatos tevékenységében
Horgos József és mtrsi: A gyógyszerhamisítás, mint egészséget veszélyeztető világjelenség
Ágh Tamás – Mészáros Ágnes: A terápiahűség egészség-gazdaságtani szempontjai
Inotai András és mtrsi: A magyar gyógyszerkiadások nagyságának értékelése
Dóczy Veronika – Mészáros Ágnes: Beteg-együttműködés, módszertan, kérdések és hazai vizsgálatok
Boncz Imre és mtrsi: A magyar gyógyszergazdaságossági törvény hatása a patikák számára 2007-2010 között
Ambrus Tünde: Néhány adat a Szlovenszkói Gyógyszerészek Egyesületének történetéhez
Borvendég János: 50 éves a Gyógyszereink
Szerk.bizottság: A Gyógyszereink ünnepi szerkesztőbizottsági ülése
Szerk.bizottság: Jubileumi ünnepség az OGYI-ban
Terplánné Balogh Mária: A régi-új Gyógyszereink ünnepi ülése
Szerk.bizottság: Megemlékezés az Országos Gyógyszerészeti Intézet alapításának 50. évfordulója alkalmából
Szmodits László – Dobson Szabolcs: A Holokauszt és a gyógyszerészet I. – A magyar zsidóság és a gyógyszerészet a Numerus Clausus törvénnyel bezárólag
Szmodits László – Dobson Szabolcs: A Holokauszt és a gyógyszerészet II-III. – A zsidótörvények a Holokauszt időszakában és a Holokauszt áldozatai
Gyógyszerészi Szemle, 1943., 31-32.: A megváltás alá kerülő zsidó gyógyszertárakkal kapcsolatos problémák
Gyógyszerészi Szemle, 1943., 41-44.: A zsidótörvény alapján 29 gyógyszertárra írt ki pályázatot a Belügyminiszter
Gyógyszerészi Szemle, 1943., 167-169.: A zsidó gyógyszertárakra kiírt pályázat eredménye
Egyesített Gyógyszerészi Lapok, 1944., 33-35.: A nagy futam
Gyógyszerészi Hetilap, 1944., 220-223.: Hivatalos és egyesületi közlemények
Egyesített Gyógyszerészi Lapok, 1944. 7-8.: A gyógyszerészet zsidótalanításáról
Egyesített Gyógyszertári Lapok, 1944., 66-67.: Meditáció
Egyesített Gyógyszerészi Lapok 1944., 102-104.: A zsidó gyógyszertárak átvételével kapcsolatos nehézségek
Életképek (válogatás korabeli újságokból)
Gyógyszerészi Szemle, 1944., 54-57.: 52 gyógyszertárra ír ki pályázatot a belügyminiszter
Gyógyszerészi Szemle, 1944., 71-72.: Hozzászólás az új jogpályázat egyik pontjához
Gyógyszerészi Szemle, 1944., 162-164.: A M. Kir. Minisztérium 1370-1944. ME. számú rendelete
Szabó Csongor: Negyven éves a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
Vincze Zoltán: Az MGYT megalapítása és fejlődése 1924-2014
Baranyai Pál:Volt egyszer egy természetjáró sportkör
Az Egészségügyi Tudományos Tanács története
Erős István: Az ötvenedik Rozsnyay Mátyás emlékversenyről – 2015
Erős István: Hiányzó lapok a Rozynyay Mátyás emlékversenyek történetéből (1995-2011) – Gyógyszerészet 55 (7), 398-404 (2011)
Dobson Szabolcs: Mi volt előbb – az orvoslátogató vagy céges autó és a mobiltelefon – Az orvoslátogatás története Magyarországon, dióhéjban
Lóránd Nándor: A gyógyszerészettörténeti gyűjtemények gyakorlati hasznáról
Lóránd Nándor: Gondolatok a Gyógyszerészet történetéből c. rovatban megjelent közleményekhez
Lóránd Nándor: Válasz ifj. Menner Ödön Szóljunk hozzá cikkére
Magos Gergely: Patika panama – A korrupció mint gazdasági cserekapcsolat, In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly – Kiss Zsuzsanna – Klement Judit. Budapest, 2014. (Rendi társadalom – polgári társadalom, 26, 480-492.
Böszörményi János – Zboray Bertalan: A magyar gyógyszerészet helyzete az 1945 utáni években
Dobson Szabolcs, Kapronczay Károly, Szmodits László, Singer Júlia: Ellentétes Trendek. Az 1800-1925 között született orvosok és gyógyszerészek élettartamának elemzése Medical Tribune 14, 6 (2016 május)
Dobson Szabolcs: Pár filozofikus gondolat gyógyszerekről
Dobson Szabolcs: Csalódások a gyógyszerészi pályán, a gyógyszerésztörténész szemével
Nikolics Károly: A soproni gyógyszerészet múltjának kutatói. Tanulmányok Csatkai Endre emlékére. A Soproni Múzeum kiadványai 2. (Sopron, 1996)
Benkő Ferenc: Hogyan bánjon az orvos a patikusokkal? – Fr. Hoffmann “Medicus politicus”-ának regulái.
Dobson Szabolcs: Az 1950 július 28-i államosítás, mint a gyógyszerészet gyásznapja, avagy pár gondolat egy gyógyszerésztörténésztől a történelem politikai célú felhasználásának problémáiról
Dobson Szabolcs, Szmodits László, Illés Adrienn, Dobson Dániel, Dobson Dénes, Singer Júlia: Az 1800 – 1904 között született magyar és német férfi gyógyszerészek élettartamának elemzése
Kata Mihály: 1956 a szegedi Gyógyszerész Szakon
Gyéresi Árpád: Gyógyszerésztudományi előadások és közlemények az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya keretében az újraindulástól napjainkig (1991-2011)
Vincze Zoltán: Száz éves a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség (FIP) 1912-2012
Szerk. biztosság: Ezernyolcszáznegyvennyolcra emlékezünk
Stampf György: A Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány története
Szabó Csongor: Negyvenéves a Kórházi Gyógyszerészeti Szervezet
Dévay Attila: A gyógyszerészi hivatás helye és szerepe a modern társadalomban
Dévay Attila: A feladatról és a pillanatról
Vincze Zoltán: A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság megalapítása és fejlődése 1924-2014
Hankó Zoltán: A kormány B-1764. számú jelentése a közforgalmú gyógyszertárakról
Kapronczay Károly: A délvidék egészségügye 1526-1914 között
Kapronczay Katalin: A Magyar Orvos és Természetvizsgálók XXX. Vándorgyűlése Szabadkán 1899-ben
Dobson Szabolcs: Ki volt Pintér János gyógyszerész, a gyógyszertárak 1950-es államosítási menetének kidolgozója?
Dobson Szabolcs: Bárány Elza (1881-1945), az első karcagi születésű gyógyszerésznő
Dobson Szabolcs: Ki volt Nánássy Sándor, az Állami kezelésbe Vett Gyógyszertárak Nemzeti Vállalatának igazgatója?
Dobson Szabolcs: A gyógyszerészi gondozás eredetével kapcsolatos tévedésekről a gyógyszerésztörténész szemével
Magos Gergely: A gyógyszertárak államosításának első szakasza, avagy Örkény István „felajánlja” gyógyszertárát az államnak Sztálin 70. születésnapjára
Bodó Béla: A hosszú élet titka (interjú dr. Csathó György orvos-gyógyszerésszel, 1933)
Magos Gergely: A magyarországi gyógyszerészet árjásítása 1938 és 1944 között
Szmodits László: Emlékeim a Gyógyszerésztörténeti Szakosztály hőskorából 
Kapronczay Károly: Közép-Európa egészségügyi reformja a 18. században
Kata Mihály: 1996 végére befejeződött a gyógyszertári központok privatizációja
1948. évi XXX. törvénycikk indokolása a gyógyszerészetről
Péter H. Mária: Emlékezés a 100 évvel ezelőtti eseményekre, melyeknek gyógyszerészeti vonatkozásai is vannak (Trianon)
Magos Gergely: Kiterjedt állam – beteljesületlen álom. A magyarországi gyógyszerészet professzionalizációja
Dobson Szabolcs: A gyógyszerészi panaszkodás és remény története dióhéjban, 1920-1939
Dobson Szabolcs: Magik és magic, avagy a mai magyar gyógyszerészet szakmai csapdái (2020)
Szmodits László: A gyógyszerészi szervezetek története 1919-1944 között
Mihu László:  Budapesti gyógyszertárak az 1949 -1956 közötti időszakban
Magos Gergely: „Fehér köpeny” és „guruló gyógyszerész”
Szmodits László: A gyógyszerésztörténet művelése
Huszár László: Gyógyszerészi vonatkozású érmek a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban
Csoma Zsigmondé: Gyógyszerészet és numizmatika – Az Érem 35. szám, 1997
Varannay Gyula: A magyar gyógyszerésztudománnyal kapcsolatos érmek – Az Érem, 37-38 szám., 1966
Magos Gergely: A Tanácsköztársaság vezető beosztású gyógyszerészei a budapesti bíróság előtt

Gyógyszertárak

Vida Mária: Történelmi és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések magyarországi topográfiája
Csanád Vilmos: A történeti Magyarország patikáinak elnevezése
Dobson Szabolcs – Dobson Dénes: Magyar gyógyszertárak névadási szokásai – 1932-2013
Czagány István: Budai orvosok és gyógyszerészek a feudalizmus korában
Zboray Bertalan – Csanád Vilmos: Adatok a budai és a pesti gyógyszerész-grénium történetéhez
Az erdélyi gyógyszerészet történetének kevésbé ismert adatai
Borsos Béla: Régi pest-budai patikák üvegedényei
Lengyel Júlia: Régi patikák Pest megyében a XVIII-XIX. században – Ráckeve
Halmai János: Gyógyszertár az Arany Egyszarvúhoz Debrecenben
Lengyel Júlia: Budapest gyógyáruraktára és közkórházi gyógyszertárai a 2. világháborúig
Lengyel Júlia: Az aszódi gyógyszertár története
Lengyel Júlia: A szentendrei patika története
Lengyel Júlia: Vác polgári gyógyszerészetének korai emlékei 1848-ig
Sz. Tóth Magda: II. Rákóczi György gyulafehérvári patikájának gyógyszerei és felszerelése 1650-ben
Fazekas Árpád: Szabolcs vármegye patikái a XIX. század végén
Voit Pál: Egy régi pesti patika
Balassa Iván: Patikák Tokaj-hegyalján a XVII-XIX. században
Petrovics Alica: Kazzay Sámuel és az első debreceni gyógyszertár
Blázy Árpád: A keszthelyi gyógyszertár története 1867-ig
Budaházy István: Adalékok Nagyvárad gyógyszerészet-történetéhez
Czagány István: A budavári Arany Sas patika
Jantsits Gabriella: Újabb adat az Arany Sas történetéhez
Grabarits István: A Fekete Sas titkos története
Heréb Anikó: A Sipőcz Patika története
Heréb Anikó: A pécsi Szerecsen képekben
Marosi Arnold (szerk.): Városunk múltjából – a gyógyszertár (Székesfehérvár)
Mayer Klára: A pécsi Szerecsen Patika
Papp Nóra: Patikamúzeum Kolozsváron
Farkas Ágnes: A krakkói Jagello Egyetem patikamúzeuma
Láng Béla: A lengyel gyógyszerész-történeti múzeumról
Farkas Ágnes: Látogatóban a Spanyol Királyi Patikában
Farkas Ágnes: Patikamúzeumok
Végh János: A budapesti 801-es gyógyszertár figurális díszű ablaktáblái
Horváth Béla: Látogatás néhány újabb korszerűsített gyógyszertárban
Kolozs Csaba: Egy győri műemlék-jellegű gyógyszertár nyomában
Kaszanitzky István: Gyógyszertári forgóállványok
K.K: Az új váci központi gyógyszertár
Rimay Béla: A 801-es gyógyszertár
Somorjai Zsuzsanna: Egy gyógyszerészjelölt naplójából
Pucsay Ottó: Új intézeti gyógyszertár
Kolozs Csaba: Célszerű díszítőelemek a gyógyszertárban
Mohay Jenő: A veszprém megyei tanács gyógyszertári központjának újabb gyógyszertárai
Kempler Kurt: A pest megyei tanács gyógyszertári központjának új székháza és gyógyszerraktára
Kempler Kurt: A pest megyei tanács gyógyszertári központjának új székháza és gyógyszerraktára 2.
Küttel Dezső: A korszerű gyógyszertár épülete, helyiségei és berendezése
Göllner Barnabás: Hozzászólás a korszerű gyógyszertár épülete, helyiségei és berendezése c. közleményhez
Kempler Kurt: Pest megyei tapasztalatok a gyógyszertárhálózat korszerűsítése terén
Kempler Kurt: Pest megyei tapasztalatok a gyógyszertárak korszerűsítése terén 2.
Kempler Kurt: Pest megyei tapasztalatok a gyógyszertárhálózat korszerűsítése terén
Kaszaniczky István: A budapesti gyógyszertárak helyreállításának tervezése
Bencze József: Vas megye egészségügyének történetéből
Kempler Kurt: Szempontok a gyógyszertárak korszerűsítéséhez
Halmai János: A gyógyszerészi múzeumokról
Szarka László: A jénai Goethe-gyógyszertár
Mohr Tamás: A vitrinek alkalmazása a gyógyszertárakban
Szigethi Gyula: A finn gyógyszerészetről
Kolozs Csaba: Gyógyszertári dolgozók munka- és egészségvédelmére vonatkozó vizsgálatok
Bertalan Pál: Intézeti gyógyszerellátás
Molnár Albert: Gyógyítású vonatkozású emlékeink a török hódoltság korából
Szentgyörgyi István: Laboratóriumi üvegeszközök a XVIII. sz. gyógyszertárában
Horváth Margit: Patikamúzeumot nyitottak Sopronban
Egervári Lászlóné: Beszámoló tanulmányútról
Vincze Zoltán: Gyógyszerésztörténeti kiállítás Kecskeméten
Kocsis Botond: Soproni patikamúzeum könyvei
Szentgyörgyi István: Gyógyszerészet és műemlékvédelem
Czagány István: A buda vári Fekete Sas gyógyszertár
Táplányi Endre: A buda-vári Fekete Sas gyógyszertár
Vincze Zoltán – Fodor Zsuzsanna: Tanulmányút az NDK-ban
H.J. Bauer: Az NDK egyetemi gyógyszertárai
Felföldy Sándor: Tanulmányúton Lengyelországban
Kempler Kurt: Adatok Nagykőrös első gyógyszertárának létesítéséről és működésének nehézségeiről
Kempler Kurt: Közforgalmú gyógyszertárak számának alakulása hazánkban
Veress László-Veress Zsombor: A segesvári patikamúzeum
Ragettli János: A szakosított gyógyszertárak jelentősége a lakosság gyógyszerellátásában
Lóránd Nándor: Fatégelyek a kecskeméti gyógyszerésztörténeti szakgyűjteményben
Kárpátiné Gangl Teréz, Kárpáti Zsófia: A soproni Arany Kígyó Gyógyszertár története
Lendvai Eleonóra: A Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Intézeti Gyógyszertárának története
Kolozs Csaba: Borsod megye gyógyszertárai az 1867-es kiegyezés idején
Bánóné Fleischmann Marianna: A 150 éves Újpest első gyógyszertárai
Gerencsér Miklós: A győri Arany Sas gyógyszertár két évszázada
Zboray Bertalan: Egy minta gyógyszertár
Hegedűs Lajos: A gyulai mintapatika
Halász Imre: Zala vármegye gyógyszertárai 1850-ben
Menner Ödön – Szajkóné Takács Mária: A tiszalöki Szarvas patika története
Láng Miklós: 40 éve történet – a pasaréti patika első hónapjai
Ragettli János: Hozzászólás a 40 éve történt című íráshoz
Felföldy Sándor – Pávics László: A Veszprém megyei gyógyszerellátás bemutatása
Jankó-Szabó Sándorné: Pápai patikák
Láng Miklós: A Réthy-gyógyszertár és -gyár államosítása, majd az utóbbi fölszámolása
Horváth Tibor – Ritli János: A gyógyszerellátás helyzete Szabolcs-Szatmár megyében
Jankó-Szabóné Kiss Leona-Zalai Károly: A veszprémi Fekete Sas gyógyszertár
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Adatok a pápai Karlovitz László gyógyszertár történetéhez, 1.
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Adatok a pápai Karlovitz László gyógyszertár történetéhez, 2.
Brantner Antal: Műemlék gyógyszertárakat újítottuak fel és patikamúzeumot nyitottak Pécsett
Szalontainé Lengyel Júlia: Patikák és patikáriusok Pest megyében a XIX. sz.-ban
Zboray Bertalan: Irgalmas rendi gyógyszertárak Magyarországon
Bozsoki Éva: A Széchenyi Múzeumpatika története
Szigetváry Ferenc: Gondolatok a gyógyszertárak elnevezéséről
Csanády Vilmos: A történeti Magyarország patikáinak elnevezései
Jankó-Szabóné Kiss Leona: Az irgalmas rend Gránátalma gyógyszertára Pápán
Zboray Bertalan: A budai Ország úti Szent István patika története
Sági Erzsébet: A régi magyarországi jezsuita patikák ismertetése a legújabb kutatások alapján
Sági Erzsébet: Az egykori ungvári jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori zágrábi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori pozsegai jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori szakolcai jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori eperjesi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori trencséni jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori kassai jezsuita gyógyszertár
Sági Erzsébet: Az egykori nagyszombati jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori pozsonyi jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori egri jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori győri jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori székesfehérvári jezsuita patika
Sági Erzsébet: Az egykori kőszegi jezsuita patika
Ács-Sánta Magdolna: A pécsi Gránátalma gyógyszertár 200 éves története
Rayman János: A pécsi Remény gyógyszertár reklámtevékenysége és reklámérmei század elején
Budaházy István: Új adatok az első nagyváradi gyógyszertárak megjelenéséről
Szmodits László: Az Ernyey József Gyógyszerésztörténeti Könyvtárról
Tóbiás Barnabás: A nagyenyedi Bethlen Gáborhoz címzett gyógyszertár
Péter H. Mária: Adatok az erdélyi gyógyszertárak alapításának történetéhez
Kecskeméti Sándor – Kata Mihály: Körösladány gyógyszertárának története
Horváth Dénes: A magyarországi közforgalmú gyógyszertárak elnevezése
Schuth János: Adatok és emlékeim Szigetvár gyógyszertárainak történetéből
Lengyel Júlia: Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez, 1.
Lengyel Júlia: Adatok a fővárosi kórházi gyógyszerellátás történetéhez, 2.
Józsa Alajos: Adatok a mosonmagyaróvári gyógyszertár történetéhez
Benkő Ferenc: A debreceni városi patika könyvtára Kazay Sámuel idejében
Matolcsy István: Gyógyszertár a segesdi kolostorban
Nékám Lajosné: Régi olasz patikaedények
Reisner Erzsébet: Than Károly gyógyszertár, Sopron
Antall József: Irányelvek a történeti és iparművészeti értékű gyógyszertári berendezések védelméhez
Kissné Ábrahám Katalin: Gyógyszertár az Isteni Gondviseléshez Békésen
Lóránd Nándor: A Bács megyei gyógyszerészeti régiséggyűjtemény és a kecskeméti patikák múltjának rövid ismertetése
Lóránd Nándor: A gyógyszerészet és a gyógyszertárak kialakulása Kecskeméten
Lóránd Nándor: Adatok a kecskeméti 12-11 számú volt Szentlélek gyógyszertár történetéhez
Lóránd Nándor: Adatok Bács-Kiskun megye gyógyszertári hálózatának kialakulásáról és neves gyógyszerészeiről
Lóránd Nándor: Szecesszió a patikában
Lóránd Nándor: Szemelvények a 600 éves Kecskemét gyógyszertárainak történetéből 1.
Lóránd Nándor: Szemelvények a 600 éves Kecskemét gyógyszertárainak történetéből 2.
Lóránd Nándor: Pharmacies and medicine-supply of Kis-Kunság (Little-Cumania in Hungary) in the 18th and 19th centuries
Szemkeő Endre: A gyógyszerészi grémiumok
Duka Zólyomi Norbert: A gyógyszerésztörténeti múzeumok tárgyi és eszmei problémái
F. Mentényi Klára: A kőszegi jezsuita, majd bencés rendház kutatása
Nékám Lajosné: A kőszegi patika
Gráfik Imre: A Kőszegi Patikamúzeum Fekete Szerecseny patikaháza
Szigetváry Ferenc: A kőszegi Patikamúzeum
Grabarits István: A kőszegi Patikamúzeummal kapcsolatos kutatásaim
Szigetváry Ferenc: Patikamúzeum – Kőszeg
Szigetváry Ferenc: Régi patikaedények Vas megyéből
Szigetváry Ferenc: Szerzetesrendi tulajdonban működő patika
Bicsok Zoltán, Kósa Béla: “…Hogy itten Csíkban is egy patika állíttassék fel, szükségesnek látszik…” – Adalékok az első csíkszéki patikák történetéhez (1808-1855)
Lázár Levente: A Fekete Sas Gyógyszertár (Csíkszereda) bútorzatának szerkezeti változásairól
Benkő Ferenc: Debrecen gyógyszertárai a XVIII. században – a Debreceni Déri Múzeum évkönyve -1976 (Debrecen, 1977)
Baranyai Aurél: Baranya megye gyógyszerészeti emlékeiből – a Baranya megyei Levéltár évkönyve-1972 (Pécs, 1973)
Nagy Árpád: Az egri volt jezsuita Magyar Király patika története -1713-1773 Archívum – A Heves Megyei Levéltár közleményei 1. (Eger, 1973)
Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21. (Szolnok, 2006)
Dobrossy István: Miskolc történeti alapítású gyógyszertárai – 1762-1918 / Miskolc története IV-2 / 1848-tól 1918-ig (Miskolc, 2003)
Varga Pál: Debrecenben a XIX. században létesített gyógyszertárak története. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1976 (Debrecen, 1977)
Löffler Erzsébet: A Telekessy patikamúzeum. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis, 1989-1990)
Lipp Mónika: Művészek, patikusok, betegápolók az egri miseriek a XVIII. században. Archívum – A Heves Megyei Levéltár közleményei 20. (Eger, 2013)
Pataki Katalin: A hatvani kapucinusok gyógyszertára 1785-1787. A Heves Megyei Levéltár közleményei 20. (Eger, 2013)
Baranyai Aurél: Két öreg Gyógyszertár Pécsett, 1696-1926. A Baranya Megyei Levéltár évkönyve, 1974-1975. (Pécs, 1976)
Porkoláb Györgyné: Gyógyszerészet az államosításig. Miskolc a millecentenárium évében 2. (Miskolc, 1997).
Écsy Zoltán: Miskolc város gyógyszerészete az államosítás után. Miskolc a millecentenárium évében 2. (Miskolc, 1997).
Halmai János: Az Ernyey József Gyógyszerészi múzeumról. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár Közleményei Vol. 36. (1965)
Lugosi Márta: A Gyógyszerészi Múzeum felállításának ügye Magyarországon
Antall József: Az orvos- és gyógyszerésztörténeti múzeumügy Magyarországon
Hollauer Tibor: A székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum
Megyaszai Szilvia: A régi püspökladányi patikákról
Godzsák Attila: Beszámoló Sátoraljaújhely város patikatörténeti kutatásának eddigi eredményeiről. Új Orpheus – a Kazinczy Ferenc Múzeum Értesítője, 2016
Orient Gyula: A szerzetes- és orvospapok kórházainak és gyógyszertárainak keletkezése Erdélyben
Almási Attila: Látogatás Vértesacsán a Kazay Gyógyszertárban
Fábián Borbála: Délvidéki gyógyszertárak 1875-ben
Fábián Borbála: Gyógyszertárak és gyógyszerészek Baján
Sövény Mihály: A bácsalmási gyógyszerészet rövid története
Mészáros Ágnes: A kecskeméti Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum
Bartos Csilla, Bartos Makai Ilona, Ambrus Rita, Kata Mihály: A szabadkai gyógyszertárak története
†Dr. Lárencz László, Szmodits László: Pécs gyógyszerésztörténete
Emődi András: Még egyszer a nagyváradi patikák kezdeteiről
Gyimesi Viktor: A 300 éves luxusgyógyszertár Pécsen!
Godzsák Attila: Sátoraljaújhelyi patikusok és patikák a Nagy Háború alatt
Pankotai Gyuláné: Hajdúszoboszlói gyógyszertárak története
Kovács Péter: Fekete Sas Patikamúzeum
Szima Viktória: Magyar Korona és társai. Székesfehérvár gyógyszertárai (előadás: 2017. augusztus 16, Székesfehérvár)
Schreyné Máthé Éva: Szentgotthárdi patika alapításának története
Ördög Ferenc: A patikanevek keletkezésmódjai (In Név és társadalom. Budapest  – A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 160 sz 235-239 (1980))
Ördög Ferenc: Eltűnt patikaneveink nyomában (Pannon Tükör – I évfolyam 4, 55-58 (1996))
Varga Mária: Új patikanevek Heves megyében (2007)
Bölcskey Andrea: Gyógyszertárneveink ma (Névtani Értesítő 25 – 218–224 (2003)
Küttel István: Pforzheimtől Kőszegig. A Küttel család története
Várszegi László, Szabó László Gyula: Pécs régi patikái
Dobson Szabolcs: Pártos C. Miklós gyógyszerész, a vélhetően első patikalánc tulajdonos
Szmodits László: A katolikus papság és a magyar gyógyszerészet
Szabó László Gyula: A pécsi ’Arany Sas’ patika jelenlegi helye Leowy Lipót pécsi orvos egykori házában
Szmodits László: Budapest I. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest II. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest III. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest IV. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest V. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest VI. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest VII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest VIII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest IX. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest X. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XI. és XXII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XIII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XIV. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XV. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XVI. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XVII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XVIII. kerületének gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XIX. kerületének (Kispest) gyógyszerésztörténete
Szmodits László: Budapest XX. kerületének (Pesterzsébet) és XXIII. kerületének (Soroksár) gyógyszerésztörténete 1950-ig
Szmodits László: Budapest XXI. kerületének (Csepel) gyógyszerésztörténete
Kosztolányi Dezső: Gyógyszerész. Gyógyszerészi Közlöny 43, 6 (egyesített 18.) szám
Acsádi Károly: A nagy álom avagy a tiszaújlaki bajuszpedrő az irodalomban (Film, Színház, Irodalom, 51., 1943)
Dobson Szabolcs:  Egy kis történelmi master class, avagy receptolvasás másképpen: egy vélhetően több, mint 90 éves Neupon syrup recept
Szabó László Gyula: A pécsváradi bencés apátság gyógynövénykertjétől a Nékám-patikáig – ezeréves gyógyszerészet nyomai és a jövő reménye
Szmodits László: Veszprém város története és a gyógyszerészet
Hubayné Iványi Katalin: Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Gyógyszertár Vállalat Nyíregyháza története, 1950–1990
Hamarosan felavatják a kézdivásárhelyi Patikamúzeumot (2018 december 13.)
Dénes Attila: Békéscsaba első patikája
Dobson Szabolcs: Volt-e részed magánéleti zaklatásban a közösségi médián keresztül az eddigi életedben, mert a kitűzőről leolvasták a nevedet?
Baranyai Aurél, Baranyai Bálint, Baranyai Pál: A kígyó, a kehely és….Fridrich Sándor “Petőfi” patikája. Pécs, 2019 március 26 (lejegyzett előadás)
Czagány István: Magyarország barokk patikái
Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszerészet a Magyar Korona Gyógyszertár dokumentumainak tükrében  az Első Világháború végétől az államosításig
Ifj. Menner Ödön: A tiszalöki régi “Szarvas” patika alapítása (1847)
Blázy Árpád, Zalai Károly: A gyógyszertári hálózat fejlődése Zala megyében (1711 —1849-ig)
Domonkos Ottó: Az ország első patikamúzeuma Sporonban. Soproni Szemle 63(1), 114-117 (2009)
Schneider Attila: Halálos lövés a patikából? A budapesti Csaba vezér (ma Városmajori Segítő Mária) gyógyszertár történetéből
Horváth Csaba: Rákospalota első hét gyógyszertára
Horváth Csaba: Pestújhely gyógyszertárai
Izsákné Simon Adrienn: Volt egyszer egy Vadászpatika
Robert Offner: A kolozsvári Gyógyszertár-Múzeum újranyitása a Mauksch-Hintz-házban
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede (1950-1980), az Arany Sas gyógyszertár szerepe
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 1. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 2. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 3. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 4. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 5. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 6. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 7. Melléklet
Jakabovics Katalin: Pécs gyógyszerellátásának három évtizede – 8. Melléklet

Gyógyszertár-vizsgálat

Duka Zólyomi Norbert: A magyarországi gyógyszertári vizsgálatok alapvető reformjai a 18. században
Péter H. Mária: Erdélyi gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatos XVIII. századi dokumentumok
Nagybákay Antal Zelmos: Egy anyag- és fűszerkereskedés orvosi gyógyszertári vonatkozásai a XVIII. század végén
Halmai János: Gyógyszertárvizsgálati jegyzőkönyvek a XIX. század első felében
Somogyi Imréné: Gyógyszertár vizsgálatok Tolna megyében az 1844-45. évben
Romhányi Ágnes: Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén
Zádorné Zsoldos Mária: Gyógyszertár vizsgálati jegyzőkönyvek a jászságból a XIX. századból
Schulek Elemér: Új szempontok a gyógyszerek vizsgálatában
Kálmán László: Az Eü. Min. utasítása
Kövecs Ferenc: Bontsuk fel a gyógyszertári munkafolyamatokat
Vitéz István: A gyógyszertárak higiénéje
Bárkányi Pál: A gyakorló gyógyszerész kapcsolata a jogszabályokkal
Szentmiklósi Pál: A TB gyógyszerköltségek növekedése az eü. szaksajtó tükrében
Győr-sopron megyei Gyógyszertári Kp. mtsi: Gyógyszerraktárak bővítésének problémái
Abonyi Lajos: Az állategészségügy szervezete, intézményei és feladatai
Kempler Kurt: Elemzés és ellenőrzés gyógyszertáron belül
Kádár Tibor: Gyógyszerészek közegészségügyi tevékenysége Pest megyében
Kempler Kurt: Egészségügyi felvilágosítás a közforgalmú gyógyszertárakban
Vitéz István: Higiénés feladatok a gyógyszerészet fejlesztésében
Küttel Dezső – Szigetváry Ferenc: A hálózatfejlesztés útja és jövője
Fischer György: Munkaegészségtani szempontok a gyógyszertárak fejlesztéséhez
Kempler Kurt: A gyógyszertárai központok szakmai és gazdasági működésének egyes ellentmondásairól
M. Salava: A gyógyszerészi hivatás és az egészségre nevelés
Makay Sándor: Az új építési irányelv-tervezet ismertetése
Förster Rezső: Adatok a fővárosi vegyészet és élelmiszervizsgálat kialakulásához és történetéhez
Szentgyörgyi István: A metrikus rendszer bevezetése és egyes gyógyszerészi vonatkozásai Magyarországon
Tornyos Zoltán: A klinikai gyógyszerellátás néhány szervezési kérdése
Takács Sándor és mtrs: Gyógyszertárak higiéniai vizsgálata
Váradi Józsefné és mtrs: Tanulmány a gyógyszertárak dolgozóinak munkamegosztásáról
Vásár Zsuzsa: Hozzászólás az eddig megjelent cikkekhez
Küttel Dezső-Szigetváry Ferenc: Hálózatfejlesztési feladatok a VI. gyógyszerkönyv szellemében
Vitéz István: A gyógyszertári aszeptikus munkahely kialakítása
Fischer György és mtrs: Mikrobiológiai levegővizsgálatok a gyógyszertárakban
Mádai Lajos: A körzeti orvosok gyógyszerrendeléseink törvényszerűségei
Burgetti László: Adatok Veszprém megye gyógyszertárainak kategórizálásához
Kempler Kurt: A gyógyszertári munka termelékenységére ható egyes tényezők
Almásy Miksa: A marketing
Almásy Miksa: A marketing 2.
Solich J. – Kahay J::A gyógyszerészet ügyviteli, szervezési és közgazdasági problémái
Burgetti László: Egészségügyi felvilágosítás a gyógyszerekről
Tornyos Zoltán: Az egészségügyi ellátás főbb típusai
Kolozs Csaba: Raktározási kérdések a gyógyszertárban
Küttel Dezső – Szigetváry Ferenc: Megyei és területi galenusi laboratórium szervezésének és tervezésének egyes kérdései
Horváth Dezső: Intézeti gyógyszertárak szerepei és lehetőségei a toxikológiai ellátásban
Küttel Dezső: Szakmai felügyelet és gyógyszerellenőrzés a 20 éve államosított gyógyszertárakban
Küttel Dezső – Szigetváry Ferenc: Megyei gyógyszervizsgáló laboratórium tervezésének és fejlesztésének kérdései
Olav J. Braenden: Az ENSZ genfi kábítószer-laboratóriumának működése
Őrsy Attila: A FoNo-ban szereplő néhány készítmény bakteriológiai stabilitásának vizsgálata
Stenszky Ernő és mtrs: Gondolatok Hajdú-Bihar megye gyógyszertári hálózatának fejlesztéséről
Szepessy Géza: Gyógyszertári ellenőrző vizsgálat a XVIII. században
Szerk.bizottság: A hálózati gyógyszerészet feladatköréről
Kempler Kurt: Változások a gyógyszertárak munkaerő-ellátásában
Kaszanitzky István: Javaslat a nagyforgalmú gyógyszertárak officínájának új, korszerű kialakítására és bútorzatára
Répay Lajos: Régi gyógyszertári súlyok és egyéb mértékek
Szepessy Géza: A súly fejlődésének rövid története
Kempler Kurt: Felmérés a közforgalmú gyógyszertárakon kívüli munkaterületeken működő gyógyszerészekről
Váradi József: A hálózatfejlesztés eredményei és perspektivikus problémái
Mohr Tamás: A szervezéselmélet gyógyszertári adaptációja
Zalai Károly: A kórházi gyógyszerellátás néhány szervezési kérdése
Spielmann József és mtrs: Gyógyszertár-ellenőrzések Erdélyben a XVIII. század közepén
Simonyi István: A gyógyszergyári minőségellenőrző szervezetek problémáiról
Spielmann József és mtrs: Erdélyi gyógyszerárszabás-tervezet
Csajtai Miklós és mtrs: A Gyógyszerészet című folyóirat olvasottságának és a gyógyszerészek érdeklődési körének empirikus vizsgálata
Télessy István: Közforgalmú gyógyszertár gyógyszergazdálkodásának korszerűsítése kartonrendszer bevezetésével
Hartai István – Kersmayer Ibolya: Készletfelvételt helyettesítő kártyarendszer alkalmazása a gyógyszertárban
Katona Kálmánné – Tóth Barna: A számítógép alkalmazhatósága a gyógyszerellátásban
Csajtai Miklós – Zalányi Sámuel: A gyógyszerészi munka szakmai hatékonyságának elemzése
Simon Fiala János: A kórházi gyógyszerész szerepe, lehetőségei a klinikumban
Vitkóczy Margit: A gyógyszertári expedíció fehér területei
Kiss János: Kórházi gyógyszertár munkájának szervezése nagyszámú sérült beérkezése esetén
Soós Gyöngyvér – Tornyos Zoltán: A klinikai gyógyszerész szerepe a gyógyszer-információs szolgálatban
Simon Fiala János és mtrs: Infúziós oldatokkal kapcsolatos technológiai, szervezési, sterilitási tapasztalatok 1954-1974 között
Ragettli János: Munkaszervezés és munkaverseny kapcsolata gyógyszertári adottságok között
Kósa László – Fäller Károly: A gyógyszerekről szóló információ eredetének vizsgálata a gyógyszerészek körében
Csajtai Miklós és mtrs: A biztonságos gyógyszerkészletek optimális mértékének meghatározása
Hamvas József: A gyógyszerészet igazságügyi vonatkozásairól
Bugyi Balázs: Adatok a gyógyszerészek foglalkozási ártalmainak történetéhez
Vastagh Gábor: Ötvenéves a magyarországi gyógyszerellenőrzés
Rózsa Pál: A gyógyszertár-ellenőrzés és a szakfelügyelet kialakulásának története
Bayer István: Az OGYI szerepe a gyógyszerellenőrzésben
Kempler Kurt: A gyógyszertári munka mennyiségi mérésének és értékelésének problémái az új térítési rendszerben
Mohr Tamás: A kórházi gyógyszerellátás főbb feladatai és problémái
Zalányi Sámuel: A magyarországi kórházi gyógyszerészek élet- és munkakörülményeinek néhány mutatója
Bod Péter: A kórházi gyógyszerészet jelene és jövője a vezetőorvos szemével
Vitkóczy Margit: A gyógyszertári szolgáltatás hozzáférhetőségének elemzése a fővárosban
Simon Kis Gábor: A gyógyszerellátás szervezeti egységeinek elemzése
Kempler Kurt: A gyógyszertérítés új rendszerének néhány tapasztalata
Bándi Domokos és mtrs: Adatok a kórházi gyógyszertár létszámszükségletének megállapításához
Bándi Domokos és mtrs: Adatok a kórházi gyógyszertár munkáját meghatározó tényezőkről
Spielmann József – Maior Ovidiu: A gyógyszerészeti deontológia kezdetei Erdélyben
Benkő Ferenc: A debreceni patikainspektorokról
Zboray Bertalan: Egy múltszázadbeli patika házi- és rendszabálya
Hartai István és mtrs: Néhány gondolat a gyógyszerkészletezés helyzetéről
Simon Kis Gábor: Vállalati jelleg szerepe a gyógyszerellátásban
Kempler Kurt: A gyógyszertárak vezetőinek jogállásáról
Kempler Kurt: Az anyagi érdekeltség és a differenciált bérezés gyógyszertári alkalmazásának problémái
Burgetti László – Zalai Károly: A közforgalmú gyógyszertári munka hatékonyságát meghatározó tényezők
Vassné Boros Éva és mtrsi: Gondolatok kibővített feladatkörű közforgalmú gyógyszertárak kialakításához a célközpontos vezetési elv alapján
Csapó Zoltán – Dudits István: Szempontok a gyógyszertárak korszerűségi szintjének megállapításához
Grabarits István – Szigetváry Ferenc: A két kőszegi patika 1790. évi vizitációs jegyzőkönyve
Selmeczi Béla – Stenszky Ernő: A gyógyszertári dolgozók tevékenységének etikai követelményei
Zboray Bertalan: Egy múltszázadbeli patika házi- és rendszabályai, 3.
Kempler Kurt: Hatósági gyógyszerellenőrzésünk 75 éves
Nehéz Laura: A gyógyszerkiadás biztonságát szolgáló folyamatrendszer kialakítása
Kaszanitzky István: Közforgalmú gyógyszertár új tervezési előírásai
György László – Zalai Károly: Gyógyszertári zajártalom vizsgálata és megelőzése
Gábor Józsefné – Szőcsényi Julianna: A gyógyszertárvizsgálatok fejlődése, 1.
Gábor Józsefné – Szőcsényi Julianna: A gyógyszertárvizsgálatok fejlődése, 2.
Kaszanitzky István: Gyakorló gyógyszerész és a hálózatfejlesztés
Kolozsvári Mária – Stenszky Ernő: Gyógyszerészek munkája és helyzete, Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok alapján, 3.
Kolozsvári Mária – Stenszky Ernő: Gyógyszerészek munkája és helyzete, Hajdú-Bihar megyei tapasztalatok alapján, 2.
Elmer János: A megyei főgyógyszerész és a gyógyszertári központ kapcsolata
Kaszanitzky István: Adatgyűjtés a hálózatfejlesztéshez
Südy György és mtrsi: Kis forgalmú gyógyszertárak korszerűsítése
Rádóczy Gyula: Gyógyszertárak papír szükségpénz kibocsátásai
Nikolics Károly: Betegcentrikus gyógyszerellátás
Zboray Bertalan: Egy múltszázadbeli patika házi- és rendszabályai, 2.
Minker Emil: A kórházi gyógyszerész feladatköre az ezredfordulón – igények – előfeltételek
Kempler Kurt: A szervezési feladatok jelentősége a gyógyszerügy területén
Kocsis Krisztina: Szemelvények a Sopron megyei gyógyszerészek egyesülete működéséből
Perjésiné Rábik Marianna – Perjési András: Gyári gyógyszerkészítményeket tartalmazó magisztrális vények elemzése Szolnok megyében
Szerk.bizottság: Korszerű Gyógyszertár
Burgetti László: A körlevél, mint a gyógyszertári központok és a gyógyszertárak közötti információs kapcsolat láncszeme
Bayer István – Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 1.
Bayer István – Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 2.
Zboray Bertalan: Patikavizsgálat Nyitrán 1832-ben
Mikola Bálint: A központ és a hálózat viszonyáról
Rádóczy Gyula: A gyógyszerellenőrzés fejlődése a gyógyszerkönyveinkben
Molnár Judit: Gyógyszerészeti eszközök, berendezések a múlt század Tolna megyei gyógyszertáraiban
Molnár Judit: Gyógyszervizsgálati eszközeink fejlődése a Magyarországon hivatalos gyógyszerkönyvekben
Molnár Judit – Gajdos Gusztáv: A finommérlegek fejlődése, és azok gyógyszerészi vonatkozásai
Bayer István – Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 3.
Zboray Bertalan: Az OKI Kémiai osztályának működése 1944-ig
Zádeczky Sándor: Quo vadis szakfelügyelet
Burgetti László: Területi, kerületi, városi szak-főgyógyszerészek működése és a szervezeti rendszer
Paál Tamás: A szakfelügyelői gyógyszerellenőrzés helye, szerepe és jövője
Hamvas József: A gyógyszertár létesítésének és felszerelésének alapelvei
Kotsy József: Gondolatok a gyógyszertárak felszereléséről
Bayer István és mtrsi: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése, 4.
Liptákné Csekey Éva és mtrsi: A magyar hatósági gyógyszerellenőrzés szervezésének újabb szempontjai
Burgetti László – Csapó Zoltán: Gondolatok a közforgalmú gyógyszertárak alapterületéről
Kotsy József: Hogyan tervezzük új gyógyszertárunkat
Bayer István – Dörnyei Sándor: A hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése
Tatár György – Márkusné Kérészy Adrienne: Magángyógyszertárak szakmai ellenőrzésének tapasztalatai
Kerekesné Nemes Mária: Magángyógyszertárak társadalombiztosítási ellenőrzésének tapasztalatai
Burgetti László – Zádeczky Sándor: Gyógyszertárellenőrzés és szakfelügyelet
Szigetváry Ferenc: Patikaedények – ásatásból Szombathelyen
Kovács László: Emlékek a szakfelügyelő gyógyszerészi rendszer kezdetéből
Burgetti László – Rakoncza István: Szavak és kifejezések a gyógyszer-nagykerekedelemben
Kisházi Sándor: A Sanopharma Gyógyszerkereskedelmi Vállalat gyógyszertár-hálózatának főbb gazdasági jellemzői, különös tekintettel a privatizáció problémakörére
Hutás István: Javaslat az ügyeleti díjak és a magisztrális munka költségeinek folyamatos finanszírozására
Bakos Katalin – Torma Árpád: Magángyógyszertári adatok és tapasztalatok a gyógyszertámogatás, -rendelés és -kiadás új rendjének működéséről
Magyarné Pintér Gabriella és mtrs: Közforgalmú gyógyszertárhálózatunk fejlődése a gyógyszerészi magántevékenység kialakulásának időszakában
Kálmánné Mende Ágnes – Lipták József: A közforgalmú gyógyszertárak személyi és tárgyi feltételeinek alakulása 1990-1994 között
Torma Árpádné – Torma Árpád: A gyógyszerfelhasználás és ártámogatás tendenciáinak elemzése, következtetések a gyógyszertárak jellemző adataiból
Tatár György: Gyógyszertárellenőrzés az első szakfelügyelő gyógyszerészek kinevezéséig
Lipták József: A tisztigyógyszerészet célkitűzései
Kokovay Katalin: Minőségbiztosítás a közforgalmú gyógyszertárban egy tiszti főgyógyszerész szemével
Fodor András: A hatósági gyógyszer(tár)ellenőrzés története
Horváth Dénes: Győr-Moson-Sopron megye gyógyszerész szakfelügyelete
Horváth Dénes: Lapozgatás egy régi soproni jegyzőkönyvben
Robert Offner – Tuka László: Tobias Mauksch kolozsvári patikus gyógyszerészi instruktioja
Péter H. Mária: Nyulas Ferenc gyógyszertári ellenőrzései
Szőcsényi Julianna: A gyógyszertárvizsgálatok fejlődése
Baranyai Aurél: Adatok a pécsi gyógyszerészet államosításának időszakából. Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1978
Romhányi Ágnes: Az egészség ára. Gyógyszerárszabások Magyarországon a 18.század végén
Zboray Bertalan: Az egészségügyi igazgatás és a gyógyszertárak ellenőrzése Magyarországon
Magos Gergely: Az Apostol gyógyszertár története (1893-1950)

Híres gyógyszerészek

Grabarits István: Híres magyar gyógyszerészek
Magyar László András: Gyógyszerész íróink és költőink
Orient Gyula: Erdély gyógyszerészei
Glässer Erik: Than Károly kultuszai
Glässer Erik: A Than Emlékház poszterei
Glässer Erik: Than Károly élete és emlékezete
Nyilasi János: Than Károly
Grabarits István: Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
Halmai István: A pesti tudományegyetem néhány kiváló gyógyszerész-tanítványa és professzora
Szabó Attila: Klösz György
Ferenczi Mónika és mtsai: Thinagl Szerafin erdélyi évei
Magyar László András: Spitzweg, a festő gyógyszerész
Molnár Zsuzsa: A Réthy család
Dobson Szabolcs: Gyógyszerész mint családnév
Schulek Elemér: Megemlékezés Winkler Lajosról halálának 20. évfordulóján
Halmai János: Pápai Páriz Ferenc gyógynövényei
Király Ilona:Kabay János szobrának leleplezése Tiszavasváriban
Burger Kálmán: Köszöntjük Schulek Elemér professzort 70. születésnapja alkalmával
Lázár Jenő: Doleschall Frigyes (1897-1964)
Szerk.bizottság: Schulek Elemér (1893-1964)
Bencze József: Franciscus Joel
Antal József: Semmelweis (1818-1865)
Szőkefalvi-Nagy Zoltán: Wägner Dániel (1800-1890)
Végh Antal: Székely Jenő (1889-1965)
Szerk. bizottság: Winkler Lajos
Zalai Károly: Csipke Zoltán (1899-1966)
Rádóczy Gyula: Szerecsen Jakab
Vitéz István: Megemlékezés Max von Pettenkoferről
Kolozs Csaba: Rónay Jáczint
Wojciech Roeske: Magyar gyógyszerészek a krakkói Jagello Egyetemen
Halmai János: Megemlékezés Kabay Jánosról
Valovics Gyula: A Kabay-szabadalom 30 éve
Szabó Zoltán: Schulek Elemér sírkövének avatása
Halmai János: Megemlékezés Kazay Endréről
Szabó László: Clauder professzor jubileumára
Halmai János: Téri Tibor emlékezete
Blázy Árpád: Emlékezés Vondra Antalra
Mozsonyi Sándor: Semmelweis munkásságának néhány gyógyszerészeti és kémiai vonatkozása
Szentgyörgyi István: A kémikus Görgey
Zalai Károly: Semmelweis
MGYT elnöksége: Mozsonyi professzor 80 éves
Végh Antal: Than Károly
Mozsonyi Sándor: Rippl-Rónai József nagy festőművészünk gyógyszerészi adatai
Láng Béla: Pandula Egon
Zalai Károly: Matolcsy Miklós
Táplányi Endre: Zipernovszky Károly
Györgyi Sándor: Nagy János
Zalai Károly – Orient Tibor: Orient Gyula
Lóránd Nándor: Emlékezés Fördős Lajos gyógyszerészre
Morvay József: Kőszegi Dénes
Csiky Pál: Balázs Gyula emlékezetére
Láng Béla: Dr. Rózsa Pál 70 éves
Táplányi Endre: Janitsáry Iván
Telbizov Ráskó – Zalai Károly: Magyar gyógyszerész szerepe a bolgár gyógyszerészet és kultúra fejlesztésében
Táplányi Endre: Tanádi Schenek István
Szepessy Géza: Az első rendszeres magyar kémiai írójának emlékezetére
Táplányi Endre: Hozzászólás Szepessy Géza cikkéhez
Mozsonyi Sándor: Richter Gedeon gyógyszerész, a magyar gyógyszeripar megalapítója
Zalai Károly: A Pesti Egyetem első gyógyszerészdoktora, Dr. Csanády (Scholtz) Gusztáv
Kempler Kurt: Schédy Sándor
Végh Antal: Winkler Lajos emlékelőadás
Táplányi Endre: Ilosvay Lajos
Szepessy Géza: Egy elfelejtett erdélyi gyógyszerész a XVIII. századból
Rédiger Béla: Felletár Emil
Répay Lajos: A kaposvári Arany Oroszlán gyógyszertár és Rippl-Rónai József
Szepessy Géza: Fischer Dániel emlékezete
Szerk.bizottság: Megemlékezés Schulek Elemér akadémikusról
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor 70 éves
Kempler Kurt: Id. dr. Lengyel Béla emlékezete
Zalai Károly – Hubatsek Mária: Than Károly külföldi tudományos kapcsolatai
Láng Miklós: Réthy Béla
Taplányi Endre: Muraközy Károly
Kolozs Csaba: Metelka Ferenc és Pillich Ferenc – két magyar entomológus gyógyszerész
Kolozs Csaba: Kosztka Mihály Tivadar
Kempler Kurt: Győry István professzor emlékezetére
Zboray Bertalan: Halmai János egyetemi tanár irodalmi munkássága
Várady Károly: Mit tett Kossuth Zsuzsanna
Székelyné Gáts Csilla: Gáts Lajos és Káposztássy Gyula
Szepsy Zoltán:Interjú Rozsnyay Mátyás unokájával
Láng Béla: Vitéz István ötven éves életműve
Végh Antal: Schulek Elemér és a Magyar Gyógyszerkönyv
Marosné Lugosi Márta: Winterl Jakab professzor oktatói munkássága és a gyógyszerészet
Varga Pál: Emlékezés Mikó Gyula professzorra
Bánóné Fleischman Mariann – Zalai Károly: A gyógyszerészeti gyakorlat és tudomány első női művelői Magyarországon
Répay Lajos: Kozmáról és Domjánról, a gyógyítás védőszentjeiről
Zalai Károly: Emlékezés Ernyey Józsefre
Szerk.bizottság: Issekutz Béla akadémikus köszöntése
Végh Antal: Szebellényi László emlékének
Kedvessy György: Mozsonyi Sándor
Szőkefalvy-Nagy Zoltán – Táplányi Endre: Az első pesti városi vegyész – Molnár János gyógyszerész
Zalai Károly: Kabay János munkásságának tudomány-, technika- és ipartörténeti értéke
Kolozs Csaba: Senger János András
Szabó Kálmán: Megemlékezés Erdey-Grúz Tiborról
Rédiger Béla: Felletár Emil és az Egy nem érdekes törvényszéki-orvosi eset érdekes viszontagságai
Végh Antal: Szebellényi László, a gyógyszerész
Táplányi Endre: Kiss Ferenc szeghalmi gyógyszerészről
Szerk.bizottság: Clauder professzor 70 éves
Zalai Károly: Hintz György gyógyszerészeti műtani egyetemi előadásainak oktatás- és tudománytörténeti jelentősége
Lendvay András: Gyógyszerészek a XIII. századi magyar alkimistaperekben
Larencz László: Megemlékezés Kazay Endre születésének 100. évfordulóján
Táplányi Endre: A magyar gyógyszerészek szerepe a hazai vegyipar és a műszaki tudományok fejlesztésében
Hegedűs Lajos – Láng Béla: Spergely Béla
Király Sándor: Doby Géza
Lóránd Nándor – Juhász Mária: Rozsnyay Mátyás életének Bács-Kiskun megyei kapcsolatai
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor 75 éves
Táplányi Endre: Száhlender Lajos gyógyszerész-vegyész élete és munkássága
Lukács Dezső: Emlékezés Kátai Gáborra halálának 100. évfordulója alkalmából
Zalai Károly: Köves János
Szmodits László: Dorner József gyógyszerész, neves botanikus
Szendrei Kálmán: Novák István
Soproni László: Gallik Géza gyógyszerész
Fäller Károly: Fritz Gusztáv
Lárencz László: Than Károly ismeretlen levelei a harkányi kénes hévvíz felfedezésével kapcsolatban
Kerényi István: Vastagh Gábor 80 éves
Táplányi Endre: A magyar reformkor neves tudósa- Nagy Károly élete és működése
Táplányi Endre: Meissner Pál Traugott
Szepessy Géza: Az il divino farmacista
Menner Ödön: Postás és patikus
Varga Pál: A Beőr-Muraközy család
Hegedűs Lajos: Avicenna – a gyógyszerészek gyógyszerésze
Kolozs Csaba: Schams Ferenc
Hegedűs Lajos: Úti élményem Than Károly szülőföldjén
Tusnády Mihályné: Kisvárda utolsó 48-as honvéde Somogyi Rezső gyógyszerész
Menner Ödön: Kabay Jánosról megjelent közlemények téves adatai
Táplányi Endre: id. Menner Ödön
Váradi Károly: Vörös Pest Vármegye direktóriumi elnöke
Jánossy Dénesné: Klösz György gyógyszerész, a fényképészet és a nyomdászat mestere
Táplányi Endre: Prodam Gudió
Kolozs Csaba: Dr. Szabó Gyula
Hegedűs Lajos: Dr. Windisch Richárd gyógyszerész, akadémiai tanár
Hegedűs Lajos – Szmodits László: Nendvich Tamás
Fazekas Árpád: Kazár István gyógyszerész Emlékiratai
Larencz László: Hatvan éve megjelenésre váró kémiai kultúrtörténeti anyag Kazay Endre tollából
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor 80 éves
Hegedűs Lajos: Dr. Barta Endre gyógyszerész
Szőcsényi Julianna: Koritsánszky Ottó
Hidvégi Viola:Egy elfelejtett pesti gyógyszerész
Szerk.bizottság: Kedvessy György professzor 70 éves
Szmodits László: Dr. Darvas Ferenc
Hegedűs Lajos: Dorner József
Szerk.bizottság: Dr. Láng Béla
Hegedűs Lajos – Táplányi Endre: Karlovszky Geyza
Hegedűs Lajos: Dr. Weszelszky Gyula
Zboray Bertalan: Dr. Wéber Dezső
Grabarits István: Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
Baranyai Aurél: Lepkék és virágok gyűjtője, Nendtvich Tamás pécsi gyógyszerész
Szerk.bizottság: Dr. Clauder Ottó
Hegedűs Lajos: Ráth Péter
Mezei Ottó: Adatok Csontváry Kosztka Tivadar gácsi gyógyszerészi éveiből
Bánóné Fleischmann Marianna – Zalai Károly: Kozma és Damján a hazatért Magyar Koronán
Szerk.bizottság: Megemlékezés Széki Tiborról
Táplányi Endre: Gyógyszerésztörténeti adatok Veszprém megye neves gyógyszerészeiről
Szerk.bizottság: Dr. Gyarmati László
Menner Ödön – Hajdú Sándor: Kabay János ifjúkora, származása, pályafutása és a morfingyártás ötletének megszületése
Hegedűs Lajos – Szmodits László: Beszámoló az újra megalakult Magyar Gyógyszerészet Pantheon bizottságának működéséről
Marosné Lugosi Márta: Lumnitzer István élete és munkássága
Szerk.bizottság: Dr. Nyiredi Géza
Varga Pál: Emlékezés Győry Istvánra
Larencz László: Megemlékezés Than Károlyról
Csejtei István: Csokonai József, debreceni chirurgus receptkönyve
Szerk.bizottság: Ligeti Viktor
Zalai Károly – Gombos Péter: Dr. E.R. Haugseth norvég gyógyszerész magyar kapcsolatai
Szerk.bizottság: In memoriam id. Issekutz Béla
Kempler Kurt: Gyógyszerész-képzettségűek részaránya kétszáz év legnevezetesebb magyar személyiségei között
Szepessy Géza: A nagyszombati Fekete Imre receptjei a XVII. szd. végéről
Dévay Attila: Emléktábla avatás és emlékülés Mozsonyi Sándor professzor halálának tizedik évfordulóján
Zalai Károly: Mozsonyi Sándor egyetemi tanár és dékán
Lengyel Júlia: A tudós Molnár János
Szerk.bizottság: Megemlékezés Kazay Endre szülőföldjén
Szerk.bizottság: Ekkert László
Táplányi Endre: Dr. Szent-Györgyi Albert emlékére
Hegedűs Lajos: Ernyey József
Lárencz László: Kazay Endre-emlékplakett- és emlékérem
Lárencz László: Than Károly tudományos munkássága egy idegenforgalmi kiadványban
Zalai Károly: Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas professzor tevékenysége a hazai gyógyszergyártásban
Ernyey Györgyné: Dr. Nagy Béla
Hegedűs Lajos – Táplányi Endre: Dr. Rex Ferenc
Andrea Ubrizsy in Savoia: Orvosbotanikai adatok Carolus Clusius néhány kevésbé ismert művében
Zalai Károly: Csontváry Kosztka Tivadar festőművész életpályájának gyógyszerészi vonatkozásai
Hart György: Dr. Modor Vidor
Szerk.bizottság: Dr. Nikolics Károly 70 éves
Lárencz László: Adatok a Batthyány család gyógyszerészi kapcsolatairól
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor 85 éves
Takácsi Nagy Géza: 100 éve született Spergely Béla
Táplányi Endre: Rómer István
Hegedűs Lajos: Winkler Lajos
Szerk.bizottság: Kempler Kurt
Zalai Károly: Mozsonyi Sándor professzor születésének centenáriumára
Feketéné Bán Ilona: Dr. Dobay Géza Károly
Szerk.bizottság: Kedvessy György professzor 75 éves
Rádóczy Gyula: Bayer Antal
Kedvessy György: Mozsonyi professzor a tanszékvezető és az ember
Domokosné Dávid Ágnes: Dávid Lajos
Brantner Antal: Gyógyszertárban nőttem föl – Láng Miklós 70 éves
Zboray Bertalan: Dr. Andriska Viktor
Rádóczy Gyula: Aszklépiosz és családja
Matolcsy Gusztáv: 100 éve született Piatsek Gyula kaposvári gyógyszerész
Kovács László: Emlékülés dr. Dávid Lajos születésének 100. évfordulóján
Zalai Károly: Paracelsus Tokajban
Zalai Károly: Paracelsus és a gyógyszerészet
Szerk.bizottság: Zalai Károly professzor 70 éves
Kósa László: Dr. Vondra Antal születésének centenáriumára
Szigetváry Ferenc – Zalai Károly: Dr. Kurt Ryslavy
Szerk.bizottság: Dr. Nikolics Károly 75 éves
Kőrös Endre: Schulek Elemér, mint gyógyszerész és vegyész generációk oktatója
Szerk.bizottság: Megemlékezés Dr. Dirner Zoltánról
Gaizer Ferenc: Késői nekrológ – Kis Gyula gyógyszerész, egyetemi tanársegéd halálának negyvenedik évfordulójára
Lengyel Júlia: Gertinger János Sámuel, a magyarországi cukorgyártás elfelejtett úttörője
Szerk.bizottság: Dr. Kedvessy György 80 éves
Szerk.bizottság: Prof. Dr. Vinkler Elemér 85 éves
Szerk.bizottság: Dr. Zboray Bertalan 95 éves
Forró Katalin: Argenti Döme emlékezete
Szigetváry Ferenc: Antall József és a magyar gyógyszerészettörténet
Lengyel Júlia: Wéber János a gyógyszerész és orvos
Bartus József: Richter Gedeon élete és munkássága
Szerk.bizottság: Végh Antal
Zalai Károly: Prof. dr. Kurt Ganzinger
Szmodits László: Dr. Harsányi János 1994. évi Nobel-díjasunk gyógyszerészi pályáról indult el
Kata Mihály: Gyógyszerésznők – hivatásunk hajtóereje
Budaházy István: Szabó Ferenc nagyváradi gyógyszerész vénygyűjteménye
Lárencz László: Emlékezés dr. Kenderes János és dr. Bari Zsigmond gyógyszerészekre
Stájer Géza: A gyógyszerész irodalmi ábrázolása novellákban és regényekben
Stájer Géza: Gyógyszertár és gyógyszerész ábrázolása filmekben
Bayer István: Kabay János és a mákszalma-eljárás
Hosztafi Sándor: Kabay János, a magyar morfingyártás megalapítója
Zboray Bertalan – Szmodits László: Dr. Moller Károly Ottó
Szőke Éva: Petri Gizella nyugalmazott egyetemi tanár 70 éves
Szmodits László: Dr. Fridli Rezső
Szabó László Gy: Emlékezés dr. Kóczián Géza nagyatádi gyógyszerészre, a magyar etnobotanika jeles kutatójára
Szerk.bizottság: Nikolics Károly 80 éves
Zalai Károly: Száz éve született Némedy Imre egyetemi magántanár
Magyar Kálmán: Vámossy Zoltán professzor emlékezete
Zalai Károly: Antall József és a gyógyszerészet
Lárencz László: 75 éve halott Kazay Endre
Légrádi Gabriella: Szemelvények dr. Kempler Kurt életéből és munkásságából
Kirilly Dezső – Zalai Károly: Somogyi Rezső
Zalai Károly – Orient Tibor: Orient Gyula professzor munkássága a gyógyszerésztörténeti irodalomban
Zallár Andor: Emlékezés Dávid Lajos gyógyszerészprofesszorra születésének 110. évfordulóján
Zboray Bertalan – Szmodits László: Kazzay Sámuel
Szmodits László: Dr. Halmi Pál
Stájer Géza: Gyógyszerész és gyógyszertár ábrázolása a szépirodalomban, 2.
Noszál Béla: Burger Kálmán
Vincze Zoltán: Dr. Nikolics Károly
Zalai Károly: Zathurecky László
Vincze Zoltán: Dr. Zboray Bertalan
Stájer Géza: Emlékezés Labarraque halálának 125. évfordulóján
Stájer Géza: Fridrich Wöhler 200. születésnapjára
Benkő Ferenc: A debreceni Baranyai per gyógyszerészeti vonatkozásai
Szabó László Gy.:Neves pécsi kutató gyógyszerészek
Zalai Károly: Emlékbeszéd dr. Mozsonyi Sándor professzor halálának 25. évfordulóján
Sági Erzsébet: A II. világháborúban meghalt gyógyszerészek
Sági Erzsébet: A II. világháborúban meghalt gyógyszerészek, 2.
Hankó Zoltán: Hivatás és közélet
Kedvessy György: Hozzászólás a Mozsonyi Sándor professzor tiszteletére tartott ünnepi üléshez
Vincze Zoltán: Zalai Károly professzor 80 éves
Hankó Zoltán: Hűség és szolgálat
Hankó Zoltán: Az arányérzék tudata
Minker Emil: Hol van dr. Széki Tibor eltemetve
Horváth Dénes: Emlékezés Mozsonyi professzorra
Lárencz László – Kutas Jenő: Neves magyar gyógyszerész egyéniségek, Kazay Endre és Richter Gedeon kapcsolatáról
Vincze Zoltán – Hankó Zoltán: Dr. Nikolics Károly a szakmapolitikában
Lipták József: Nikolics Károly munkásságának összegzése a gyógyszerészeti szakirodalom tükrében
Szerk.bizottság: In memoriam – Mezey Géza professzor
Brantner Antal: Száz éve született Szebellédy László gyógyszerész professzor, az analitikai kémia neves hazai úttörője
Ferenczi Mónika: Harsányi János életének gyógyszerészi vonatkozásai
Stájer Géza: A gyógyszerész ábrázolása a szépirodalomban
Hintz Éva – Zalai Károly: Az erdélyi Hintz gyógyszerész család történetéből
Dörnyei Sándor: A jó polgár – Egy vidéki gyógyszerész a kiegyezés utáni évtizedekben
Minker Emil: Ki is volt dr. Issekutz Hugó
Szmodits László: Dr. Fleischer Antal
Vincze Zoltán: Szász professzor úr 75 éves
Hankó Zoltán: Ötven év a gyógyszerészi kémia, a gyógyszerészet szolgálatában
Czeizel Endre: Harsányi János, gyógyszerész, az egyik magyar születésű Nobel-díjas
Erős István: Dr. Kedvessy György professzor
Tatár György: Megemlékezés Mikó Gyula gyógyszerész professzorról
Vetsey-Körmendi Ágnes: Dr. Horváth Dénes vasdiplomás szakgyógyszerész 90 éves
Aknai Tamás: Csontváry születésnapján
Marczal Gabriella: Megemlékezés dr. Halmai János professzorról, születésének 100. évfordulóján
Pokorny László: Rácz Gábor professzor 75 éves
Vincze Zoltán: Bayer István professzor 80 éves
Stájer Géza: Nagy emberek és a medicina
Minker Emil: Néhány ecsetvonás dr. Novák István arcképéhez
Szász György – Brantner Antal: Végh Antal
Brantner Antal – Hankó Zoltán: A lényeglátó bölcsesség jegyében
Stájer Géza: Méregkeverők
Antal István: Ágó
Józsa László: Gyógyszerek és gyógyszerészet Bizáncban
Stájer Géza: Kosztolányi Dezső – Alakok
Munha Márkné: Kossuth Zsuzsanna emlékére, halálának 150. évfordulóján
Erős István: Prof. Emer. Dr. Selmeczi Béla
Táplányi Endre: Rómer István – Egy magyar gyógyszerészfeltaláló Bécsben
Ferenczi Mónika – Péter H. Mária: Tabló – Kolozsvár, 1903.
Péter H. Mária: Történelmi visszatekintés az erdélyi gyógyszerészet női képviselőire
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 1.
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 2.
Brantner Antal: Baranyai gyógyszerészcsalád, 3.
Brantner Antal: Zárszó, köszöntés és kérés
Lárencz László: Kazay Endre gyógyszerész életéről
Dános Béla: Kitaibel Pál
Szmodits László: A Magyar Gyógyszerészet Pantheonjának története
Lárencz László – Szmodits László: Kazay Endre neves magyar gyógyszerész oktatási tevékenysége
Heneráry László: Metelka Ferenc
Szmodits László: Dr. Darvas Ferenc gyógyszerész életútja és munkássága
Vértes László: Rozsnyay Mátyás és Szabadszállás
Marczali Gabriella – Balázs Andrea: A farmakognózia Alexander Tschirch műveiben
Tatár György – Ferenczi Mónika: Mikó kontra Schulek
Erős István: Halványodó arcok – 80 éves született prof. dr. Selmeczi Béla
Bayer István: Bayer Antal
Adalberto Peroni és mtrsi: Adalékok Szent Kozma és Damján ikonográfiai megjelenéséhez
Bayer István: 100 éve született Dr. Szász Károly, akit mindenki becsület és szeretett
Tömpe Péter: 150 évvel ezelőtt született a Thanatol felfedezője, Karlovszy Geyza
Szabó László Gy.: 100 éve született Máthé Imre akadémikus, a gyógynövénykutatás kiemelkedő egyénisége
Szmodits László: Varró Aladár Béla élete és munkássága
Kovács J. Attila – Szabó László Gy.:A gyógynövénytudomány kiemelkedő alakja -Rácz Gábor
Halmai János: Kabay János és a magyar morfingyártás
Gerecs Árpád: Zemplén Géza
Bayer István: Tuzson Pál
Csipke Zoltán: Némedy Imre
Rácz Gábor: Kopp Elemér
Szerk.bizottság: Schulek Elemér
Szerk.bizottság: Székely Jenő
Mozsonyi Sándor: Dr. Csipke Zoltán
Szerk.bizottság: Dr. Pandula Egon
Vinkler Elemér: Dr. Kőszegi Dénes
Görög Sándor: Dr. Bayer Jenő
Szerk.bizottság: Végh Antal professzor köszöntése
Verzárné Petri Gizella: Megemlékezés Dr.Halmai János professzorról
Nikolics Károlyné – Nikolics Károly: Koritsánszky Ottó munkásságának soproni vonatkozásai
Pillich Lajos: Richter Gedeon a magyar gyógyszeripar úttörője
Nagymarosi Károly: Kecskeméti gyógyszerészek szerepe az egészségügyi törvényhozásban
Szerk.bizottság: Mozsonyi Sándor
Végh Antal: Kun Ferenc
Szerk.bizottság: Dr. Végh Antal professzor 75 éves
Szerk.bizottság: Ad memoriam
Szerk.bizottság: Dr.Szász Kálmán
Bayer István: Dr.Vastagh Gábor köszöntése
Végh Antal: Vitéz István 80 éves
Rácz István: Dr. Gyarmati László
Háznagy András: In memoriam Békésy Miklós
Zalai Károly: Mozsonyi Sándor professzor
Szerk.bizottság: Dr. Végh Antal professzor köszöntése
Szerk.bizottság: Dr. Kedvessy György professzor köszöntése
Szerk.bizottság: Dr. Clauder Ottó
Szerk.bizottság: Sárkány Sándor professzor köszöntése 80. születésnapja alkalmából
Szerk.bizottság: Dr. Vastagh Gábor
Kempler Kurt: Az első hazai gyógyszerésznő
Szerk.bizottság: Kedvessy György professzor 75 éves
Görög Sándor: Gyenes István 75 éves
Selmeczi Béla: Kedvessy György 80 éves
Bernáth Gábor: Vinkler Elemér professzor 85 éves
Szász György: Végh Antal
Bernáth Gábor: Dr. Vinkler Elemér
Vincze Zoltán: Dr. Zalai Károly 75 éves
Szepesi Gábor: Viszontlátásra, Géza
Petri Gizella: Sárkány professzor úr emlékére
Vincze Zoltán: Szász professzor úr 70 éves
Görög Sándor: Dr. Petri Gizella 70 éves
Görög Sándor: A 80 éves Nikolics Károly köszöntése
Erős István: Prof.emer.dr. Selmeczi Béla 70 éves
Szerk.bizottság: Búcsú Burger Kálmántól
Noszál Béla: Nikolics Károly
Noszál Béla: Kőrös Endre akadémikus, egyetemi tanár
Takácsné Novák Krisztina: Szász György professzor úr 75 éves
Zelkó Romána: Dr. Dávid Ágoston
Szendrei Kálmán: Tisztelgés Nyiredy Szabolcs emlékének
Klebovich Imre: Tisztelgés Rácz István professor emeritus ötvenéves gyógyszerészi pályája emlékének
Marton Sylvia – Plachy János: Prof. dr. Rácz István tudományos kutatói pályájának méltatása
Szerk.bizottság: Pungor Ernő
Szerk.bizottság: Barcza Lajos
Szerk.bizottság: Morava Endre
Majoros Krisztina – Mazák Károly: Akadémikus gyógyszerészeink szerepe a kémia fejlődéstörténetében
Noszál Béla – Szász György: Szabó László professzor úr köszöntése
Szerk.bizottság: Prof. Dr. Szabó László
Noszál Béla: Dr. Tóth Klára
Noszál Béla: Dr. Laszlovszky József
Pócsik Szilvia: Patikus dinasztiák története
Szerk.bizottság: In memoriam dr. Zboray Bertalan
Szerk.bizottság: In memoriam Maurer Gábor szakgyógyszerész
Szerk.bizottság: In memoriam Piliskó Sándorné született Szécsi Zsuzsanna
Szerk.bizottság: In memoriam dr. Kolos Ede c. egyetemi tanár
Szerk.bizottság: Dini Bácsi – A rubindiplomás dr. Horváth Dénes soproni főgyógyszerész úr köszöntése
Terplánné Balogh Mária: Emlékérem átadás Prof. Dr. Bayer Istvánnak és Prof. Dr. Laszlovszky Józsefnek
Terplánné Balogh Mária: Emlékérem átadás-Kerényi István, Fäller Károly
Terplánné Balogh Mária: Emlékérem átadás-Kósa László,Borvendég János, Kolos Ede
Terplánné Balogh Mária: Emlékérem átadás-Kovács Edit, Oltványi Noémi
Terplánné Balogh Mária-Abádiné Erdei Ildikó: Emlékérem átadás-Török Ilona, Hamvas József
Szerk.bizottság: Laszlovszky József professzor 85 éves
Szerk.bizottság: In memoriam Dr. Kiss Ferenc
Szerk.bizottság: In memoriam Perjés Zsuzsanna és Écsy István
Szerk.bizottság: Fäller Károly 90 éves
Szerk.bizottság: Dr. Lipták József professzor 70 éves
Szerk.bizottság: Elhunyt Fäller Károly
Szerk.bizottság: Bayer István professzor 90 éves
Ambrus Tünde: A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
Robert Offner – Magyar András László: Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és jeles ember halotti kártája
Szmodits László: Örkény István, a híres gyógyszerész és író élete és munkássága
Szmodits László: A magyarországi születésű Burchard-Bélaváry család orvos-gyógyszerészi tevékenysége az észtországi Tallinban (1582-1911), egy 600 éves patika
Sey Gábor: 30 éve hunyt el Sey Lajos, Kiváló Gyógyszerész
Szmodits László: Nők a magyarországi gyógyszerészetben a magyarországi gyógyszerészképző helyeken (Budapest, Kolozsvár, Szeged) 1950-ig végzett női gyógyszerészek névszerinti listájával
Szmodits László: Nők a magyarországi gyógyszerészetben a magyarországi gyógyszerészképző helyeken (Budapest, Kolozsvár, Szeged) 1950-ig végzett női gyógyszerészek névszerinti listájával
Szerk.bizottság: Laszlovszky Jószef professzor, aki tudásával a gyógyszerellenőrzést szolgálta
Szerk. bizottság: Dr. Mohr Tamás
Szerk. bizottság: Dr. Stenszky Ernő
Szerk. bizottság: Tóth Klára
Bayer István: Emlékezzünk Schulek Elemér professzorra, a hatósági gyógyszerellenőrzési rendszer kialakításának vezéralakjára, halála 50. évfordulója alkalmából
Erős István: Egy Intézet története. II. rész. Az aranykor – 100 éve született prof. dr. dr. h.c. Kedvessy György II. 1. Fókuszban az oktatás
Erős István: Emlékezzünk Pálfy Gyulára
Menner Ödön: Kabay János emléke képzőművészeti alkotásokon
Menner Ödön: Kabay János morfingyártási szabadalmai
Szabó László Gyula: A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai 1.
Szabó László Gyula: A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai 2.
Szabó László Gyula: A magyar gyógynövénykutatás kiemelkedő alakjai 3.
Szmodits László: Anno…Neves magyar gyógyszerész évfordulók 2015-ben
Tatár György: Dr. Hermány Sztankay Aba egy méltatlanul elfelejtett egyetemi magántanár, debreceni gyógyszerész
Ragettli János: Önéletrajz – Ragettli János
Szerk.bizottság: A Réthy család története
Szmodits László: Frankl Antal szegedi gyógyszerész élete és munkássága
Hegedűs Lajos: Rozsnyai Mátyás élete és munkássága
Péter H. Mária: Erdélyi gyógyszerész dinasztiák 1. rész
Szmodits László:Kazay Endre gyógyszerész emlékezete a Fejér megyei Vértesacsán
Szmodits László: Jézus Krisztus a gyógyszerész
Szmodits László: A 140 éve született Kazay Endre gyógyszerészi tevékenysége
Dobson Szabolcs, Kapronczay Károly, Szmodits László, Singer Júlia: Az 1800 – 1925 között született magyar orvosok és gyógyszerészek élettartamának elemzése
Dobson Szabolcs, Kapronczay Károly, Szmodits László, Singer Júlia: Lifespan – Doctors – Pharmacists – Hungary – 1800-1925
Kőszeginé Szalai Hilda: Bayer István Professzor 90 éves
Megyeri Anna: A Kaszter gyógyszerész család Zalaegerszegen a 19-20. században. Közlemények Zala megye múzeumaiból (Zalaegerszeg, 2008)
Rosztóczy Ernőné: Fejezetek a Bereczk család történetéből. Bereczk Péter gyógyszerész életútja és a gyógyszerészettel összefüggő problémakor. A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 2011 (Hódmezővásárhely, 2012).
Zombori Lajos: Csontváry nyomában a Felvidéken
Varga Pál: Egy debreceni gyógyszerészcsalád története. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1979 (Debrecen, 1981)
Csekő Ernő: Tormay Cécile, illetve Herczeg Ferenc szekszárdi kötődéséről és családjaik történetének szekszárdi időszakáról – I. (A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 31. (Szekszárd, 2009))
Csekő Ernő: Tormay Cécile, illetve Herczeg Ferenc szekszárdi kötődéséről és családjaik történetének szekszárdi időszakáról – II. (A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 31. (Szekszárd, 2009))
Szabó Attila, Vecsernyés Miklós, Bácskay Ildikó: Egy zsidó gyógyszerész élete – Gerle Jenő
Szmodits László: Faragó Sándor gyógyszerész élete és munkássága
Szabó László: Népi (gyógy)növényismeret magyar kutatói
Szmodits László: Táplányi Endre
Peykovska Penka: 
Egy magyar gyógyszerész a Közép-Balkánon a 19. század második felében Az indentitás Szilágyi György élettörténete és személyes iratai fényébe. Bácsország 61, 90-92 (2012)
Pejkovszka Penka:
Magyar gyógyszerész karrierek Bulgáriában a XIX. sz. második felében. Megjelent: Tradíció es modernizáció a XVIII-XX. században. Eds. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Budapest: Hungarovox, 2008, pp. 140-148.
Balázs Károly: Capesius, az auschwitzi patikus életútja és szerepe a II. világháborúban
Tatár György: Muraközy László gyógyszerész és debreceni kollégáinak mozgalma a gyógyszerészet fejlődéséért
Szmodits László: Dr. Lárencz László
Bayer István: Emlékezzünk Schulek Elemér professzorra, a hatósági gyógyszerellenőrzési rendszer kialakításának vezéralakjára, halála 50. évfordulója alkalmából
Autoreferatum: Nyugdíjas klubdélutánról jelentkezünk
Erős István: Emlékezzünk Pálfy Gyulára
Veress László: Az erdélyi Meissner Pál gyógyszerész (1778-1864) változatos szerepkörei a 18-19. században
Mirko Grlica: Galénosz követői
Ligeti Viktor: Kettős tükörben
Kollányi Irén: A Korányi gyógyszerészek
Bácsország szerk. bizottság: Újjáépül a Than fivérek szülőháza
Szász György – Takácsné Novák Krisztina: Százötven éve született Winkler Lajos
Erős István: Halványodó arcok. 100 éve született Háznagy András
Godzsák Attila: Egy patikus a nyilas úton – barczikai Barczikay Tibor (1900-1969)
Dobson Szabolcs: Glück Rezső gyógyszerész esetei Szent Péterrel, rendőrökkel, feleségekkel, gyógyszerekkel és csődhelyzettel
Oliviu Cristian Gaidoşcikke alapján: Vértes Lajos (1856-1940), Lugos város legkiemelkedőbb gyógyszerésze
Földvári László: Fekete Géza, aki nem lőtte agyon magát. A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve (2008)
Dobson Szabolcs: Egy párbaj története “A magyar gyógyszerészet története” című könyv kapcsán
Szmodits László: Emlékeim a pályámról
Szmodits László: Dr. Forgács Rezső (1887-1927) élete, munkássága és a Galilei Kör gyógyszerészi szakosztálya
Szmodits László: A Hainiss-Sperlágh család orvosai és gyógyszerészei
Dobson Szabolcs: Egy élet a múltból: dr. Dózsa Márta tanítónő és gyógyszerész (1900, Pancsova-1981, Miskolc)
Szeghy Klára: Emlékezzünk (temetőlátogatás Pécsett, Lárencz László, Hartai István és Bari Zsigmond sírjánál (2018. 11. 05.))
Godzsák Attila: Kaltenstein Tóbiás, Zemplén vármegye első patikusa – Kossuth Lajos dédapja, Kazinczy Ferenc édesapjának orvosa
Répay Gábor kadarkúti gyógyszerész 2018. december 22-én, 78 éves korában elhunyt
Gracza Tünde: Pécs IX. gyógyszertárának történetéhez: Abrudbányai Rédiger Ödön (Abrudbányay Ödön) pécsi évei
Szmodits László: Orosz László gyógyszerész és az Alkalmazotti Szövetség
Szmodits László: Dr. Vitéz István gyógyszerész életútja és tudományos munkássága
Szmodits László: A Löcherer család orvosainak és gyógyszerészeinek élete és munkássága
Fazekas Árpád: Csurgay Kálmán Gyógyszerészi Közlönye
Benkő Ferenc: Pókai Benjámin, Debrecen város patikájának provisora 1733-ban
Szmodits László: dr. Emszt Kálmán gyógyszerész élete és munkássága
Fehér Andrásné Vincze Katalin: Vincze (Weiszberger) Miklós (1885. 04. 03. – 1945. 01. 10.) kunszentmártoni gyógyszerész
Szmodits László: Csurgay Kálmán gyógyszerész élete és munkássága
Bozó Tamás: Örvendek, hogy gyógyszerész lettem – Interjú Péter H. Máriával 85. születésnapja alkalmából
Pifkó Dániel: Kolozsvártól Szombathelyig – egy magyar pedagógusnő, Valentini (Valentiny) Elvira (1883-1942) életpályája
Szmodits László: Stadler Aurél gyógyszerész, költő (1894-1973)
Szmodits László: A Brenner és a Decsy család gyógyszerészei
Veress László: Száz éve, 1924-ben jelent meg Kolozsvárott Gajzágó Róbert „A kézi eladásban előforduló gyógyszereknek román népies elnevezései es társalgási szavak szótara latin es magyar jelentöségükkel” című könyve

Gyógyszerkincs, gyógyszerkönyvek:

Grabarits István: A gyógyszerkincs-, a receptirodalom- és a gyógyszerkönyvek története
Grabarits István: Gyógyszerkönyvek születése
Grabarits István: Kalocsai könyvritkaságok
Grabarits István: Kalocsai könyvritkaságok 2
Grabarits István: Ásványok a gyógyszerkincsben
Grabarits István: A szőlő és a bor előfordulása a régi gyógyszerkincsben
Grabarits István: Adatok a magyar gyógyszernevek kialakulásához
Zboray Bertalan: A Magyar Gyógyszerkönyv 100 éve
Füves Ödön: Madai Dávid Sámuel gyógyszerkönyvének görög nyelvű fordításai
Kőhegyi Mihály: Próbált orvosságok 1684-ből
Angyal Antal: Gyógyszeres értekezések a higanyibolatról és a fojtósavas hamagról
Theodorovits Máté: Gyógyszeres értekezések a sósava dárdatsról és a folyó ólom eczetről
Lamer Ignác: Gyógyszeres értekezések az olmany ibolatrol és az eczetsavas ezustagrol
Halmai János: A gyógyszerészek botanikai eredményei Magyarországon a XIX. sz. első felében
Rádóczy Gyula: A Magyarországon hivatalos gyógyszernormatívumok
Halmai János: Gyógyszerész instrukciók a XVIII. századból
Bognár András: Régi gyógyszerek
Rádóczy Gyula: Régi gyógyszerészi mértékegységek és kialakulásuk története
Magyar László András: Szkatoterápia
Magyar László András: Csőre és allövet – a klistély rövid története
Magyar László András: Nadályterápia
Magyar László András: Panacea
Magyar László András: Ruland ürülékpatikája
Benczúr Gyula: Hazai és külföldi ásványvizek ismertetése
Dobson Szabolcs: Törzskönyvezett gyógyszermatuzsálemek Magyarországon
Dobson Szabolcs: A FoNo születése – a közforgalmú gyógyszerészet és a gyógyszeripar konfliktusa
Dobson Szabolcs – Dobson V. Anna: Az 1940-es évek máig forgalomban lévő gyógyszerei
Dobson Szabolcs – Dobson V. Anna: Szovjet gyógyszerek Magyarországon
Dobson Szabolcs: Az OGYI tevékenysége a KGST gyógyszerügyi szabályozási együttműködésében
Pleckné Makk Éva – Nagy Anita: Út a jelenleg hatályos gyógyszerkönyvig
Antal József: Az első magyar nyelvű orvos-gyógyszerészi vegytan
Nikolics Károly: A FoNo IV. kiadásának ismertetése
Éllő István: A FoNo IV receptúrai vonatkozásai
Kovács László: A FoNo IV bőrgyógyászati vonatkozásai
Halmai János: A XVIII.sz. gyógyszernevek farmakológiai vonatkozásai
Zajta Erik: Új magyar gyógyszerkészítmények
Schulek Elemér: A VI kiadású magyar gyógyszerkönyv előmunkálatai
Siftár Endre: Új magyar gyógyszerkészítmények – K-Strophantosid
Siftár Endre: Új magyar gyógyszerkészítmények – Digoxin
Zajta Erik: Modern androgének
Éllő István: A magisztrális gyógyszerkészítésről
Ladislav Zathureczky: A galenusi gyógyszerészet időszerű kérdései
Rimay Béla: A galenusi gyógyszerészet fejlődésének útjai
Halmai János: A Taxa Pharmaceutica Posoniensis (1745) instrukciói
Láng Béla: Az V. magyar gyógyszerkönyv addenduma
Kálmán László: Vények kiállításának alaki kellékei
Bozsai Imréné és mtrsi: A FoNo IV. vénymintái szerint készült gyógyszerek kémiai ellenőrzése 1.
Kempler Kurt: A gyógyszertári árkérdésről
Kovách Anna: A FoNo IV. vénymintái szerint készült gyógyszerek kémiai ellenőrzése
Szerk.bizottság: A készülő VI. magyar gyógyszerkönyv
Blázy Árpád: Adatok a Taxa Pharmaceutica Posoniensisről
Pollák Zsuzsanna – Almásy Miksa: Phlogosam kenőcs
Éllő István: A készülő FoNo V.
Gidai Erzsébet: A gyógyszerárak képzésének alapelvei és az árrendszer néhány problémája
Halmai János: Pharmacopoea Humorica 1.
Halmai János: Pharmacopoea Humorica 2.
Halmai János: Pharmacopoea Humorica 3.
Takáts László: Egy 170 éves katonai Pharmacopoeáról
Láng Béla: Gyógyszerkönyvünk VI. kiadása
Szentgyörgyi István: Egy gyógyszerészeti tankönyv a reformkorban
Forray Tiborné: Életbe lép az új magyar gyógyszerkönyv
Seregély György – Szentgyörgyi István: Gyógyszerésztörténeti és néprajzi adatok az abortívumok és antikoncipiensek köréből Magyarországon
Szirovicza Zoltánné: Megjegyzés néhány, a FoNo-ba felvett pilula előiratához
Haits Emil: Magisztrális gyógyszerkezelés a gyakorló orvos szemszögéből
Répay Lajos: Az alkímia és a gyógyszerészet
Balbaa S: Az egyiptomi gyógyszerészet múltja és jelene
Vitéz István: A kolera higiéniai prevenciója
Simon Gyula: Gyakorló gyógyszerészi hozzászólás a VI. Magyar Gyógyszerkönyvhöz és a FoNo V-höz
Forray Tiborné: További hozzászólás a gyógyszerkönyvhöz
Kurt Ganzinger: A gyógyszerészet története a Mária Terézia korától 1855-ig kiadott osztrák gyógyszerkönyvek tükrében
Szerk.bizottság: A Magyar Gyógyszerkönyv Centenáris Ünnepi Tudományos Ülése
Szepessy Géza: Moxa – ősi japán gyógymód
Répay Lajos: A gyógyszertár szimbólumának eredete
Szepessy Géza: Adatok a kígyótisztelet történetéhez
Szepessy Géza: Érdekes adatok a Beythe András-féle Fives könüv-ről
Szepessy Géza: Egészségügyi jótanácsok a XVIII. századból
Szepessy Géza: Néhány kiegészítő adat a magyar iatrokémia történetéhez
Szepessy Géza: Febris Ungarica egy kétszázéves német műben
Szepessy Géza: Egy kolozsvári Machina Magica a XVII. századból
Kempler Kurt: A Szabványos Vényminták százéves előfutára
Végh Antal: A gyógyszerkönyvi munkabizottság analitikai feladatai
Répay Lajos: Orvosi vények invocatiója és a recipe
Duka Zólyomi Norbert: Egy nagyszombati gyógyszertár üzleti könyvei a XVII. századból
Tóth Dezső és mtrs: Egyszeri adagos gyógyszerkiadási rendszer kórházi gyógyszertárakban
Hamvas József: A XIX. századi gyógyszercserékről, Felletár Emil munkái alapján
Szerk.bizottság: Tájékoztatás a VII. Magyar Gyógyszerkönyv szerkesztési munkálatairól
Kedvessy György: A gyógyszerkönyv-szerkesztés aktuális technológiai kérdései
Kóczián Géza és mtrs: Kalotaszegi népgyógyászati adatok
Répay Lajos: A kígyószimbólumokról
Bugyi Balázs: A kamélia névadójáról
Spielmann József – Spielmann Mihály: Kájoni János Herbariuma
Duka Zólyomi Norbert: Analitikus módszerek alkalmazása régi gyógyszerek azonosítására
Kempler Kurt: A gyógyszerek árszinvonalának alakulása az I. Magyar Gyógyszerkönyv életbelépésétől
Homoki Anna – Gémes Balázs: Házipatikák és gyógymódok a szálkai nép körében
Duka Zólyomi Norbert: Egy pozsonyi gyógyszertár gyógyszerszolgáltatása a 16. században
Ádám Júlia: Aromás vizek a XVI-XVII. században
Miklóssy V. Vilmos: Kájoni János hasznos orvoskönyve és forrásai
Grabarits István – Zalai Károly: A XVIII. századi magyar gyógyszerkincs osztályozása és értékelése
Burgetti László: Egy gyógyszertár tízéves állatgyógyszer-forgalmának elemzése
Varga Pál: Száz év előtti manuális
Szerk.bizottság: A magisztrális receptúra fejlesztési lehetőségei
Kempler Kurt: Első gyógyszerkönyvünk megalkotásának politikai nehézségei
Rádóczy Gyula: A XVIII. századi Bécsi Dispensatoriumok
Rádóczy Géza: A Pharmacopoea Austriaco-Provincialis-ok
Bíróné Menyhért Mariann: A szennypatikától a penicillinig
Szabó Árpád: Feljegyzések az 1850-1880 évek közötti időkben használatos népi gyógyszerekről
Rádóczy Gyula: A Pharmacopoea Austriaca Magyarországon hivatalos kiadásai
Grabarits István: Az első Magyar Gyógyszerkönyv Függelékének centenáriuma
Rádóczy Gyula: A magyar gyógyszerkönyvekről
H. Brauner: Növényi gyógyszerek a gyógyszertárban
Bayer István: Új gyógyszerek bevezetése
Háznagy András: Érdekli-e a gyógynövény a gyógyszerészeket
Nikolics Károly: Gyógyintézetek magisztrális gyógyszerellátása közforgalmú gyógyszertárból
Rádóczy Gyula: A norma pauperum
Rádóczy Gyula: A Formulae Normales-ekről
Kedvessy György: A Formulae Normales új kiadása elé
Szmodits László: Egy XVIII. századi gyógyszeres füzet illóolajai
Rádóczy Gyula: A FoNo Vet-ről
Paál Tamás: Az új Gyógyszerkönyv margójára
Szerk.bizottság: A Magyar Gyógyszerkönyv VII. kiadása
Szepessy Géza: A mercurius szerepe a gyógyászatban és az alchimiában
Szász Károly: Mennyire hasznosítható a gyakorlatban a manuális
Pávics László: Megjelent a FoNo VI. kiadása
Balogh János: A Burow kenőcs és oldat története
Budaházy Mária – Budayházy István – Rácz István: Adatok a marosvásárhelyi könyvtárakban fellelhető XVI-XVIII. századi orvosbiológiai jelentőségű művekről
Némethné Rokaly Erzsébet: Bepillantás az illóolajok történetébe
Rádóczy Gyula: Az Antidotarium Nicolai
Magyar László A.: Scriverius dohány-versei és 16-17. századi dohány-elnevezések
Horváth Dénes: Gyári készítmények magisztrális gyógyszerekben való rendelésének problémái
Paál Tamás: Természetes eredetű orvosságok Magyarországon
Kissné Ábrahám Katalin: Nyavalyák orvoslása a XIX. sz. elején Békés megyében, 1.
Kissné Ábrahám Katalin: Nyavalyák orvoslása Békés megyében a XIX. század elején, 2.
Lárencz László: Kétszáz éves herbárium, Flora Budensis
Papné Patkós Mária – Endrényi Ferenc: Gyógyszerkincsünk múltja, jelene és jövője
Halm Iván: Hildegard von Bingen gyógyszerkincse
Kissné Ábrahám Katalin: Gyógyítás hatósági leiratok tükrében a XIX. század fordulóján
Kissné Ábrahám Katalin: Adatok a veszettség 19. századi népi gyógyításának ismertetéséhez
Hamvas József: A FoNo VII szerkesztése elé
Zalai Károly: Chistoph Wirsung Gyógyszerkönyve 1568-ból
Dobson Szabolcs: Új állami ajánlások hazánk egyes népbetegségeinek leküzdéséről
Bagó György – Kata Mihály – Stampf György: Elkészült a FoNoVet III kézirata
Sági Erzsébet: A katonai gyógyszer-kötszer ellátásról
Sági Erzsébet: A polgári ellátás
Grynaeus Tamás: A honfoglalás korának egészségügyi viszonyairól hírt adó történelmi források kritikai áttekintése
Grynaeus Tamás: Az emberi szervezet anatómiájával, működésével, belső- és szembetegségeivel kapcsolatos honfoglalás- és Árpád-kori magyar szó és fogalomkészlet
Grynaeus Tamás: Terhesség, szülés, szoptatás
Grynaeus Tamás: Fertőző, anyagcsere, daganatos és bőrbetegségek, élősködők
Grynaeus Tamás: A középkori orvoslás példáján – Szent Antal tüze és az antoniták
Nagy László és mktrs: A FoNo VII. szerkesztésével kapcsolatos irányelvek és újítási törekvések
Budai József: Járványok a történelemben
Paál Tamás: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények vény nélkül kiadható gyógyszerré való átminősítése
Horváth Dénes: Szükség van-e ma Magyarországon még magisztrális gyógyszerkészítésre
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 3.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 5.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 6.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 7.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 8.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 9.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 10.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 11.
Józsa László:Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 12.
Józsa László: Betegségek és gyógyítás a Bibliában, 14.
Krajsovszky Gábor: Hozzászólás a Betegségek és gyógyítás a Bibliában című sorozat Szex és házasság c. részéhez
Hankó Zoltán: Megjelenés előtt az új FoNo
Hankó Zoltán: Kozmetika a gyógyszertárban
Dobson Szabolcs: Kirándulások a gyógyszeres terápia múltjába
Stájer Géza: Freud, Sherlock Holmes, kokain meg a Coca Cola
Kőszeginé Szalai Hilda: Megjelent a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv I. kötete
Bozsik Erzsébet és mtrsi: A FoNo új kiadása
Péter H. Mária: Lencsés György Ars medica című művének a gyomorbántalmak orvoslására ajánlott gyógyszerkincse
Gábor Miklós: Visszaemlékezés az Azulenol készítmény kifejlesztésére
Galambosi Bertalan – Galambosné Szebeni Zsuzsanna: A finn Posoni Kert
Péter H. Mária és mtrsi: A székelyudvarhelyi Solymossy gyógyszerészek gyógyszertárából fennmaradt Manualis vénygyűjteménye, 1.
Péter H. Mária és mtrsi: A székelyudvarhelyi Solymossy gyógyszerészek gyógyszertárából fennmaradt Manualis vénygyűjteménye, 2.
Bayer István: A farmakognózia 200. születésnapja
Budaházy István: Kéziratos vénygyűjtemények, mint szakmatörténeti dokumentumok
Kiss Árpád: A rettegett Benini-öböl és a kinin, 1.
Kiss Árpád: A rettegett Benini-öböl és a kinin, 2.
Kiss Árpád: A rettegett Benini-öböl és a kinin, 3.
Vályi-Nagy Tibor: A gyógyszerkutatás fejlődése és újabb irányai
Zalai Károly: Medizin-pharmazeutische Erwähnungen in einem ungarischen Codex des XII. Jahrhunderts
Simay Antal: A Gyógyszerkutató Intézet története és főbb eredményei
Székely József Iván: Az endorphinok fájdalomcsillapító hatásának felfedezése – ahogy azt az elfogult farmakológus látja
Andrási Ferenc: Gyomorfekély elleni szerek kutatása a GYKI-ben
Ambrus Gábor: Mikrobiológiai kutatások a magyar gyógyszeripar fejlesztésére
Kuszmann János: Rákellenes hatású anyagok kutatása a Gyógyszerkutató Intézetben
Mátyus Péter: Kardiovaszkuláris hatóanyagok kutatása a Gyógyszerkutató Intézetben
Horváth Katalin: Központi idegrendszerre ható gyógyszerek kutatása a GYKI-ben – egy sikeres vegyületcsalád, a 2,3-benzodiazepinek
Kőszeginé Szalai Hilda és mtrsi: Quo vadis, Pharmacopoea Hungarica
Hosztafi Sándor: A heroin története
Görög Sándor: Az analitikai kémia szerepe a 21. század gyógyszerészetében
Antus Sándor: Biológiailag aktív vegyületek kutatása a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén 1992-2009, 1.
Antus Sándor: Biológiailag aktív vegyületek kutatása a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén 1992-2009, 2.
Antus Sándor: Biológiailag aktív vegyületek kutatása a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén 1992-2009, 3.
Antus Sándor: Biológiailag aktív vegyületek kutatása a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékén 1992-2009, 4.
Forrai Judit és mtrsi: Szifilisz gyógymódok a 16. században
Hanyecz Réka: A parfüm megjelenése a szépségiparban
Fazekas Eszter Ágnes: A népi gyógyítás és a modern orvoslás viszonya a 19. századi Magyarországon
Kátai Csilla: A kávé és kultúrájának története
Bozsik Erzsébet – Paál Tamás: A Formulae Normales új kiadása – összefoglalás elsősorban orvoskollégák számára
Dobson Szabolcs: PIPHACH- az első magyarországi gyógyszerészi gondozási vizsgálat
Stampf György-Kata Mihály: Magisztrális készítmények az állatgyógyászatban
Panker Ádám: Az orvosi táskából a kuruzslók eszköztárába – az ezüstkolloid 100 éve
Ferenczi Mónika: Pharmacopoea Universalis, Weimar, 1845
Németh Tamás és mtsi:Megjelent a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv IV. kötete
Ferenczi Mónika: Dr. Bókay Árpád – újabb gyógyszerek
Horváth Veronika: A hirudin felfedezéséhez vezető út, avagy az orvosi piócák terápiás alkalmazásának története
Zvara Edina: Recipe földi bozza magott
Péter H. Mária: Zey András 18. századi orvosságos könyve
Dobson Szabolcs: A sokszorhasználatos avagy örökpilula – a pilula perpetua
Trebbin Ágost: A Mecseki gyógyitóka regénye (A Mecsek Egyesület évkönyve, Pécs, 2010.)
Rakiás Ferenc: Radioaktív gyógyszerek engedélyezése – a múlt és a jelen
Kiss Árpád: Nyugat-afrikai hajónaplók és a malária
Pallag Zoltán: Füveskönyvek virágkora és alkonya – interjú Magyar László Andrással
Papp Nóra: Mit rejtenek a kötetek – füveskönyvek gyógynövényei régen és ma
Magyar László András: A gyógyító tokaji
Lóránd Nándor: A megyei gyógyszerészettörténeti gyűjteményben található népi gyógyításra vonatkozó írásos adatokról
Lóránd Nándor: Ismerjük meg megyénkben a gyógyítás kialakulásának történetét
Lóránd Nándor: Nyúlháj és ökörepe
Lóránd Nándor: Organoterápia a múltban
Lóránd Nándor: További adatok a múlt századbeli magyar kolerajárványok történetéhez
Lóránd Nándor: Végy hörcsögvér porából három szemernyit
Péter H. Mária: Nadányi János Alexikepus c. kötetében szereplő növények gyógyászati felhasználása
Péter H. Mária: Kájoni János 1673-ban írt Magyar Herbárium című művének bemutatása és néhány gyógynövényének értékelése mai ismereteink alapján
Grabarits István, Dobson Szabolcs, Szima, Viktória: A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése
Grabarits István, Dobson Szabolcs, Szima, Viktória: A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése – 1. MELLÉKLET
Grabarits István, Dobson Szabolcs, Szima, Viktória: A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése – 2. MELLÉKLET
Szabó László Gy.: Mivel gyógyítottak ezer éve a pécsváradi monostor falai között
Issekutz Béla: A magyar gyógyszerkutatás története
Sugár István: Az Egri víz története
Halmai János: Antidotarium Cassoviense 1732. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár közleményei 33 (Budapest, 1964)
Dobson Szabolcs: Hol zsírjaink domborulnak, avagy az állati zsírok története a hivatalos és a népi gyógyászatban Magyarországon
Dobson Szabolcs: Felvilágosodás, gyógyszerek, alternatív medicina
Orient Gyula: Erdélyi alkimisták, Bethlen Gábor fejedelem alchimiája
Dobson Szabolcs: A vény nélküli gyógyszerek és készítmények története
A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete, a forgalomba hozható gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről – 1
A m. kir. belügyminiszter 1912. évi 30.000. számú rendelete, a forgalomba hozható gyógyszerkülönlegességek jegyzékéről – 2
A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott jegyzéke azoknak a gyógyszer-különlegességeknek, amelyeknek forgalombahozatala a m. kir. belügyminiszter, a horvát-szlavon-dalmátországi bán és a cs. kir. osztrák belügyminiszter által tudomásul vétetett – 1
A m. kir. belügyminiszter 1914. évi 56.218. számú rendeletével kiadott jegyzéke azoknak a gyógyszer-különlegességeknek, amelyeknek forgalombahozatala a m. kir. belügyminiszter, a horvát-szlavon-dalmátországi bán és a cs. kir. osztrák belügyminiszter által tudomásul vétetett – 2
Horányi Tamás: A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények (a múlt, a jelen és a lehetséges jövő)
Stampf György: Gyógyszerészek szerepvállalása az állategészségügyben
Vida Róbert György – Botz Lajos: A magisztrális gyógyszerkészítés hazai és nemzetközi helyzetének áttekintése
Bayer István: Egy 100 éves gyógyszerárjegyzék – a korabeli gyógyszerészet tükre
Kata Mihály – Gyéresi Árpád: Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 1943-ban 1. – Magyarországi gyógyszergyártó patikák és készítményeik
Gyéresi Árpád – Kata Mihály – Gyéresi Mária: Törzskönyvezett gyógyszerkészítmények 1943-ban 2. – Erdélyi gyógyszertárak és gyógyszergyártók törzskönyvezett készítményei
Gyéresi Árpád , Kata Mihály , Sipos Emese , Hancu Gabriel , Kelemen Hajnal: A nemzeti gyógyszerkönyvtől az Európai Gyógyszerkönyv nyelvi adaptációjáig – a Magyar Gyógyszerkönyv 140 éve
Balázs Géza: Kolostorpálinkák – szerzetesek, kolostorok pálinkakultúrája
Simon Katalin: A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
Dobson Szabolcs: Viperin kenőcs – a nátha XX. századi kezelésének  talán legbizarrabb gyógyszere
Nagy-Tóth Mária: Patikusok és patikus familiárisok. Batthyány I. Ádám és felesége, Formentini Auróra Katalin patikaszámlái (1650– 1654). In: Társadalom- és életmód-történeti kalandozások térben és időben a nyugat-dunántúli végektől a Kárpátokig (ed.: J. Újváry Zsuzsanna). Piliscsaba, 2014. ISBN 978-963-308-199-0
Dobson Szabolcs: Fördős Lajos (1893-1948) „inzulinpótló cseppje”
Losonczy Zoltán: „Én Csillag Anna”. Csak tízmuillióért beszél a titokról. Egy óra a magyar Loreley-nél Zalaegereszegen
Dobson Szabolcs, Szima Viktória: Mennyire volt egységes a gyógyszeres terápia Magyarországon, a XVIII. században? A kőszegi és a székesfehérvári jezsuita patikabútorok fiókfeliratain látható materia medica összehasonlító elemzése
Dobson Szabolcs: Az 1937-es influenzajárvány: olcsó kinint a népnek, avagy „a gyógyszerésztársadalom önzetlen felajánlása”
Rádóczy Gyula: A Formulae Normales elődeiről
Csipes Antal: Két recept a 16. századból
Dobson Szabolcs és mtsi.: A Formulae Normales-en kívüli orvosi vények jellemzői, 2019
Dobson Szabolcs, Körmendy Adrienn, Gyéresi Árpád: Tapasztalataink egy 1910-ből származó fogpor reprodukálása kapcsán
A Világ első COVID-19 elleni védőoltása a Gam-KOVID-Vak kombinált vektoriális vakcina (alkalmazási előírás)
A Világ második (első nyugati) COVID-19 elleni védőoltása, a COVID-19 mRNA Vaccine BNT62b2 vakcina (alkalmazási előírás)
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – Species Tychonis Brahe
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – a bezoár
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – Aqua Reginae Hungariae (a Magyar Királynő Vize)
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – Aurum potabile (iható arany)
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – Laudanum
Uršula Ambrušová: Gyógyítás a változó időkben – Opodeldoc
Rádóczy Gyula: A Magyarországon hivatalos gyógyszernormativumok fejlődése 1729-től napjainkig. Kandidatusi értekezés tézisei; Budapest, 1985
Dželajlija D.; Milošević Georgijev A.: A Bibijana kézápoló lotion
Dželajlija D.; Milošević Georgijev A.: Ízesítők és esszenciák a Joanović gyógyszertárból
Dželajlija D.; Milošević Georgijev A.: A gyógyszerészet letűnt ragyogása Debeljaća-ban

Homeopátia

Kölnei Lívia – Kóczián Mária: A homeopátia története Magyarországon (1820-2000)
Kölnei Lívia – Kóczián Mária: A homeopátiás gyógyítás története Magyarországon 1820-1990
Váradi Hortenzia: A homeopátia magyarországi története
Kölnei Lívia: Hasonlót hasonlóval
Kölnei Lívia: A homeopátia és az egészségügyi felvilágosítás a 19. században
Kölnei Lívia: Alternatív orvosi irányzatok Magyarországon a 19. században
Kiss László: A magyarországi Homeopaták első egyesülete (1843-1845)
Groák Lajos: Szalicilterápia, homeopátia, orvostörténelem
Kölnei Lívia – Kóczián Mária: Vitam et sanguinem – interjú dr.Zajta Erikkel
Zajta Erik: Rövid visszatekintés a hazai homeopátiás gyógyszerkészítés múltjába
Váradi Károly: A homeopátia
Dobson Szabolcs: Felvilágosodás, felvilágosítás, gyógyszerészet, alternatív terápiák, áltudomány
Simon Lajos, Kata Mihály: Homeopátia: tudományos tényekkel nem bizonyított alternatív gyógyítási gyakorlat továbbélése

Gyógyszerhatóság és -felügyelet:

Paál Tamás: Az OGYI gyógyszertörzskönyvező tevékenysége
Borvendég János és mtrsi: Toxikológia és klinikai dokumentációk értékelése az OGYI-ban
Borvendég János és mtrsi: Klinikai vizsgálatok engedélyezése az OGYI-ban
Varjúné Bogdán Mária-Markovihné Králik Kinga: Gyógytermékek értékelése és nyilvántartásba vétele
Elek Sándor: Gyógyszermellékhatás-figyelés, -értékelés és -archiválás az OGYI-ban
Borvendég János: Gyógyszer-klinikai vizsgálatok Magyarországon
Borvendég János: Az EMEA feladatai, szerkezete, működése, jövőbeli átalakulásának tervei
Mészáros Gyuláné: A gyógyszertörzskönyvezés
Kőszeginé Szalai Hilda: Gyógyszerminőség hazánkban az EU csatlakozás után
Eggenhofer Judit: Klinikai vizsgálatok Magyarországon 2004. május 1. előtt és azt követően
Bayer István: Visszapillantás az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) megalakulására és az Intézet első éveire (1962-1967)
Dobson Szabolcs: A hazai törzskönyvezés előtörténete és fejlődése az OGYI létrejöttéig (1871-1962)
Bayer István: A Hatósági gyógyszerellenőrzés kialakulása és fejlődése – Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (az OGYI) feladatkörének alakulása 1968 és 1984 között
Paál Tamás: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet tevékenysége 1984 és 2008 között
Az egészségügyi miniszter 2/1962. (III. 22.) EüM számú rendelete az Országos Gyógyszerészeti Intézetről
Dr. Simonovits István (1907-1985) – nekrológ. Orvosi Hetilap 126 (26), 1575-1576 (1975)
Dobson Szabolcs: A legnagyobb, leghosszabb időtartamú és legérthetetlenebb magyarországi farmakovigilancia (gyógyszerbiztonságossági) blamázs: az uretán
Dobson Szabolcs: Mennyire indokolt manapság a gyógyszertári reagenskészletek évenkénti megvásárlása, gyógyszertárban tartása és ennek hatósági ellenőrzési szempontként történő kezelése?
Tuza Csilla, dr. Kincses Katalin, Dobson Szabolcs: Articuli pharmacopolarum Tyrnaviensium A nagyszombati gyógyszerészek artikulusai – magyar nyelvű fordítás és az eredeti latin nyelvű szöveg
Szél László: Budapest, V. ker. Zrínyi utca 3. sz. XIX. századi műemlék jellegű épület rövid bemutatása

Gyógyszeripar:

Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszeripar története 1945-1989
Dobson Szabolcs: A magyar gyógyszeripar története 1852-1945
Fehérvári Anikó: A magyar gyógyszeripar fejlődése az 1920-as évektől
Szalkai Zsuzsanna: A Kalmopyrintól a Cavintonig – a gyógyszeripar nagy korszakai Magyarországon
Sipos Antalné (összeáll.): Gyógyszeripari vállalatok repertóriuma
László István: Százéves alapok 1912-2012
Heinrich-Tamáska Péter: Az EGIS gyógyszergyár és elődeinek reklámművészete
Láng Béla: Az 50 éves Chinoin gyár történetéből
Kósa László: Ötven éves az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 1.
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 2.
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 3.
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 4.
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar gazdaságtörténete a felszabadulásig 5.
Horváth Gyula: 100 éves a magyar gyógyszeripar
Purman Jenő: A magyar gyógyszeripar helye a világban
Szentmiklósi Pál: A magyar gyógyszeripar a felszabadulás után
Horváth Gyula: A magyar gyógyszeripar nemzetközi kooperációs tevékenysége
Kósa László: Az EGYT Gyógyszervegyészeti Gyárról államosításának 25., fennállásának 60. évében
Szerk.bizottság: 75 éves a Kőbányai Gyógyszerárugyár
Varga Pál: A debreceni első gyógyszerüzem
Szebei Rudolf – Hadi Ferenc: A gyári gyógyszerismertetés helyzete és fejlesztésének irányai a Chinoinban
Lárencz László: A Reanal Finomvegyszergyár működésének jelentősége a hazai gyógyszergyártás történetében
Lárencz László: Újabb adatok a REANAL Finomvegyszergyár történetéhez
Kata Mihály: Szegedi gyógyszergyár
Selmeczy Mária Teréz – Zalai Károly: A gyógyszergyártás helyszíni ellenőrzésének megszervezése Magyarországon
Orbán István: Gyógyszeripar, gyógyszerkereskedelem, privatizáció
Solti Istvánné: A Tiszavasvári Alkaloida Vegyészeti Gyár története az alapítástól 1945-ig
Orbán Ádám: A magyar gyógyszeripar múltja, jelene és lehetőségei
Sztaricskai Ferenc: Gyógyszergyártás Debrecenben, 50 éves a Biogal Gyógyszergyár,
Zalai Károly: Száz év az egészség szolgálatában, 1.
Zalai Károly: Száz év az egészség szolgálatában, 2.
Zalai Károly: Száz év az egészség szolgálatában, 3.
Zalai Károly: Száz év az egészség szolgálatában, 4.
Zalai Károly: Száz év az egészség szolgálatában, 5.
Hankó Zoltán – Zalai Károly: Minden cégnek van társadalmi felelőssége
Hegedűs László: Ötvenéves a Human Rt, 2.
Hegedűs László: Ötvenéves a Human Rt, 3.
Hegedűs László: Ötvenéves a Human Rt, 4.
Hegedűs László: Ötvenéves a Human Rt, 5.
Hegedűs László: Ötvenéves a Human Rt, 6.
Lányi György: A 100 éves Chinoinról – 1910-2010
Bánóné Fleischmann Mariann: Az ipari munkásság kapitalizmus korabeli gyógyszerellátásának főbb jellemzői újpesti modell, valamint a környező peremtelepülések összehasonlító adatai alapján
Bánóné Fleischmann Mariann: A Chinoin gyár kialakulásának körülményei Újpesten, a hazai nagyipar fellegvárában
Perjés István-Lukáts Béla: A 75 éves Kőbányai Gyógyszerárugyár szerepe a magyar gyógyszeripar fejlesztésében
Pillich Lajos: A Richter Gedeon Rt. száz éve
Illés János és mtrsi: Cink-hyaluronát, a Richter Rt. eredeti organoterápiás hatóanyaga
Kárpáti Egon és mtrsi: Indolvázas vegyületek kutatása a Richterben
Kárpáti Egon és mtrsi: Szteroid izomrelaxánsok kutatása a Richterben
Kocsis Pál és mtrsi: Mydeton – A Richter centrális támadáspontú izomrelaxánsa
Sarkadi Ádám és mtrsi: TRH analógok kutatása a Richternél
Székely József Iván: Búcsú a Gyógyszer(ipari)kutató Intézettől
Benyusz Marcell: Az Alkaloida ipar- és technikatörténeti kiállítás
Dobson Szabolcs: Szentgyörgyi Albert mint gyógyszeripari tanácsadó – a Servita Rt története – 1945-1948
Dobson Szabolcs: A gyógyszeripar felemelkedése
Hegedűs Lajos: A Certa Laboratórium története
Andrási Ferenc: A XX. század legsikeresebb gyógyszerének története, avagy miért nem lett az EGYT a világ egyik legnagyobb gyógyszergyára
Orosz Anna: Százéves az Egis gyógyszergyár – Évszázados múlt, nyolcvanévnyi tudományos kutatómunka
Dobson Szabolcs: Kirándulás a Plutóig meg vissza, felszínközeli felvételekkel, avagy az első magyarországi tablettagyár és gyógyszeripari bérgyártó története
Dobson Szabolcs:  Javaslat a gyógyszer-alkalmazási előírások és a generikus/WEU gyógyszerengedélyezési dokumentáció megreformálásához. www.pharmaonline.hu, 2018. 07. 24.
Dobson Szabolcs:  A Dr. Wander Gyógyszer- és Tápszergyár Rt. reklám képeslapjai 1933-ból

SAJTÓHÍREK, PUBLICISZTIKA

Egerbe vezetett a gyógyszerészettörténet
Pharmaonline – 2017.07.13

Ünnepi közgyűlés a MOT félévszázados jubileuma alkalmából
2016.04.29

A gyógyszerészet emlékei – interjú dr. Farkas Pállal
2016.04.05.

XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem, Szeged
Comm. de Hist. Artis Med. 230-233 (2015)

Beszámoló és Előadáskivonatok
Gyógyszerészettörténet, 2015. december

42. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti kongresszus Isztambulban
Gyógyszerészet, 2015. november

XII. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem Szegeden
Gyógyszerészet, 2015. november

Egy szegény kis falusi patika
Fejér Megyei Hírlap – 2015. 10. 14.

Halmos Sándor: A magyar zsidóság és a gyógyszerészet 1945-ig
Új Kelet – 2015.07.23.

“Sokan csak a szép gyógyszerésznő miatt keresnék fel a gyógyszertárat”
Pharmaonline – 2015. 03. 08

XI. Gyógyszerészettörténeti Nyári Egyetem
Comm. de Hist. Artis Med. 226-229 (2014)

XI. Gyógyszerésztörténeti Nyári Egyetem
Gyógyszerészet – 2014. szeptember

A polgárosodás és kastélyok között vezetett az út…
Pharmaonline – 2014. 07. 21.

10 éves a Réthy-díj
2014. 06. 28.

Emléktábla avatás Muraszombatban – Hazatért a Bölcs család
2014.06.25.

A múlt nem visszahúz, hanem kreativitásra inspirál
interjú Dobson Szabolccsal – Pharmaonline – 2014.06.17

Szigetváry Ferenc emléktáblájának avatása Kőszegen
Meghívó a Szigetváry emléktábla avatására
Dobson Szabolcs elnök beszéde a Szigetváry emléktábla avatásán

Interjú Dobson Szabolccsal
újsághír – PirulaTrend, 2013. május.

Beszámoló a X. Nyári Egyetemről a Gyógyszerészet 2013. szeptemberi számában
újsághír – Gyógyszerészet, 2013. szeptember

Nyári Egyetem 2013 – Kalocsa
újsághír – Gyógyszerészi Hírlap, 2013. szeptember

ÓBECSE, THAN EMLÉKHÁZ
újsághír – A Becsei Mozaik című újság írása a Than Emlékházról.

ÓBECSE, THAN EMLÉKHÁZ
újsághír – A Becsei Mozaik című újság írása a Than Emlékházról

ÓBECSE, THAN EMLÉKHÁZ 1.
videó- A Pannon TV híradása a Than Emlékházról.

ÓBECSE, THAN EMLÉKHÁZ 2.
videó- A Pannon TV Közel-Kép műsora a Than Emlékházról.

ÓBECSE, THAN EMLÉKHÁZ 3.
videó- A Pannon TV Közügyek műsora a Than Emlékházról